Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Кои сме ние?

Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" е неправителствена организация, работеща в сферата на образованието в България.

Мисия:
Качествено образование на XXI век.

Визия:

 • Разпространение и осъществяване на идеите за демократично образование в България;
 • Въвеждане на нови образователни технологии;
 • Стимулиране участието на семейството в образованието;
 • Прилагане на равен достъп до качествено образование за деца от малцинства, деца със специални образователни нужди и деца в социална изолация.

Дейности:

 • Развитие на проекти за детски ясли, детски градини, общообразователни и специални училища, педагогически факултети на висшите училища и университети за обучение на преподаватели, студенти, директори, учители и родители;
 • Разработване на проекти за качествено образование за деца от малцинствен произход, деца с увреждания и деца в социална изолация;
 • Предлагане на образователни технологии и стратегии, свързани с интерактивни методи на обучение и организация на учебна среда, ориентирана към детето;
 • Провеждане на мониторинг, оценяване и изследвания на образователни проекти;
 • Разработване и разпространяване на методическа литература за иновационни образователни технологии.
Управителен съвет
Председател на Управителен съвет:
доц. д-р Здравко Попов
Членове:
доц. д-р Мария Алексиева
Неда Кристанова
Георги Ганчев
Изпълнителен директор:
доц. д-р Емил Бузов

В тази връзка Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" развива следните проекти:

 • Проект "Детски ясли";
 • Проект "Детски градини";
 • Проект "Начално училище";
 • Проект "Висше образование";
 • Проект "Учители за многоезикова - многоетническа Европа";
 • Проект "Насърчаване интеграцията на ромите", подпроект “Достъп до образование и обучение на ромски представители за работа в администрацията и полицията”;
 • Проект "Помощни училища";
 • Проект "Детски градини - Образователни модели";
 • Проект “Училища – Образователни модели”;
 • Проект "Област Шумен – многоетнически образователен модел";
 • Проект “Насърчаване достъпа до качествено образование и десегрегация на ромските училища”
 • Проект “Превенция на трафика на деца в неравностойно икономическо положение в Русе, България”
 • Проект “Изграждане на позитивна класна стая”.
top   home

Created by ABC Design & Communication