Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Квалификационна дейност

Във връзка с дейността на Фондацията е разработен проект за квалификационна дейност, където са посочени основните тематични направления на обучение. Тези модули на обучение включват:

За директорите – работа в екип, оценяване на качеството на работата в училището, самоиздръжка, включване на семейството;

За учителите – интерактивни методи на преподаване, тематично обучение, нови образователни технологии, организиране на учебната среда, ориентирана към детето, индивидуализация, наблюдения и оценяване развитието на децата, преодоляване на предразсъдъците, интегриране на деца със специални образователни потребности и деца от малцинствени групи;

За родителите – общуване, родителско участие, изграждане на ефективни училищни настоятелства и лобиране.

Съобразявайки се с тези тенденции и с цел осигуряване и поддържане високо качество на работата на педагогическите екипи по Програма “Стъпка по Стъпка”, Фондацията е ориентирала своята квалификационна дейност по следните тематични направления:

1.Интерактивни технологии в обучението

 • Учителят – традиционалист и новатор
 • Индивидуален подход към детето
 • Организация на средата, ориентирана към детето
 • Учене чрез игра
 • Участие на семейството

2. Индивидуален подход към детето

 • Етапи на детското развитие
 • Диагностика на детското развитие
 • Индивидуално планиране на дейностите

3. Организация на средата, ориентирана към детето

 • Планиране на учебната програма
 • Учебна среда. Центрове за дейност.

4. Центрове за дейност

 • Избор в центровете за дейност
 • Работа в малки и големи групи
 • Кооперативно учене

5. Тематично обучение

 • Интегративно и тематично обучение
 • Планиране на учебната програма
 • Стратегии за обучение

6. Участие на семейството

 • Проучване на семейството
 • Индивидуален подход към семейството
 • Форми на сътрудничество със семейството
 • Семейството в класната стая. Доброволци

7. Общуване и комуникативни умения

 • Общуването – социален и педагогически феномен
 • Аспекти на общуването
 • Компоненти на общуването. Бариери.

8. Изграждане на екип

 • Група и екип. Условия за изграждане на екип.
 • Етапи в развитието на екипа.
 • Комуникация и сътрудничество. Лидерство.

9. Управление на училището

 • Педагогически екип – същност, условия за развитие
 • Планиране и контрол.
 • Вземане на решение. Оценяване и самооценяване.
 • Лобиране и набиране на средства.

10. Междукултурно образование

 • Етнически общности
 • Култура и сътру дничество
 • Изграждане на междукултурна учебна програма.

11. Привличане на общността

 • Изграждане на загрижена общност
 • Изграждане на увереност в общността и промяна
 • Умение да защитаваш

12. Оценяване на учебно-възпитателния процес

 • Социални и педагогически функции на оценяването
 • Видове оценяване
 • Портфолио на децата

13. Деца със специални образователни потребности

 • Индивидуален план за работа
 • Приспособяване към средата
 • Сътрудничество с децата и семействата

14. Лидерски умения

 • Профил на провокиращия лидер
 • Постигане на съгласие
 • Измерения на успеха

15. Образование без предразсъдъци

 • Предразсъдъци – видове и форми на проявление
 • Учебно съдържание без предразсъдъци
 • Творчески диалози с деца

16. Приложни изследвания

 • Аспекти на приложните изследвания
 • Планиране на изследването
 • Методи на приложните изследвания

17. Оценяване качеството на образователния процес

 • Стратегии за оценяване на качеството на образователния процес
 • Процес на самоизследване
 • Наблюдение в класната стая

До този момент по отделните тематични направления треньорските екипи на Фондацията са обучили 25 преподаватели от Висши училища, 440 студенти, 92 директори, 1520 учители, 45 медицински сестри и 107 родители от мрежата на Програмата. По линия на двустранно споразумение за съвместна дейност между Фондацията и Министерство на науката и образованието (№ 599 от 18.11.1998 г.) са обучени над 16 000 учители и директори от училища и детски градини, желаещи да се запознаят с методологията на Програмата, както и старшите експерти по предучилищно възпитание и начално образование в ИО на МОН.

Качеството на квалификационната дейност по Програмата се осигурява чрез система за мониторинг и оценка, която се осъществява от екипа на Фондацията, участниците в обученията, експерти от ИО на МОН и общините и самите треньори.

Фондация “Програма Стъпка по Стъпка” е издала методическа литература и помагала, които предоставя при обучението на участниците.

top   home

Created by ABC Design & Communication