Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Философия

Философията на Програма "Стъпка по Стъпка" е изградена главно върху теоретичните концепции на Жан Пиаже, Ерик Ериксон и Л. С. Виготски за развитие на личността. Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на ХХІ век.

Програма “Стъпка по Стъпка” си поставя и работи за постигането на следните цели:

  • Да създава среда за “учене през целия живот” върху основата на взаимно уважение и демократични принципи;
  • Да формира нагласи за промяна, творческо въображение, правене на избор и критично мислене;
  • Да изгражда учения за самостоятелно откриване и решаване на проблеми;
  • Да стимулира способности за общуване и сътрудничество в малки и големи групи;
  • Да осигурява приемственост и дейности, свързани с темпа на детското развитие;
  • Да осигурява условия на децата да придобият научни, практически, нравствени умения и отговорности, за да се включат успешно в едно демократично общество.

Основните компоненти на Програмата (индивидуален подход, осигуряване на възможности за избор в центровете, включване на семейството) се реализират чрез дейности, стимулиращи социалното, емоционалното, интелектуалното и физическото развитие на децата.

Индивидуализиране

Поставянето на акцент върху индивидуалния подход означава разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете и създаване на среда и подходящи дейности, които му осигуряват чувство за успех, предизвикателства и емоционален комфорт.

Педагогическият екип изгражда стимулираща развитието на детето предметно-пространствена среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и ритъм на растеж и специфичната му семейна среда.

Индивидуализирането се осъществява чрез специално изградена вътрешна и външна педагогическа среда, в която са организирани центрове за дейности, стимулиращи правото на избор, самостоятелност и отговорност.

Центрове за дейност

Всеки център има разнообразно оборудване и материали, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.

Център Семейство помага на децата да разберат своя свят, а чрез ролите, действията, предметите да опознаят и света на възрастните, да развият социални, емоционални и когнитивни умения и нагласи.

В центровете Ограмотяване и Математика творческото въображение и комуникативната чувствителност на децата се развиват чрез измисляне на интересни истории, създаване на собствени книжки, драматизиране. Тук се овладяват тайните на математическото познание и първоначалното икономическо мислене.

Творческото и артистично възприемане и отразяване на света се осъществява в център Изкуство. Разнообразието от материали и дейности провокира фантазията, интелектуалната и социалната енергия, а това прави живота на децата интересен и вълнуващ.

Центровете Манипулативни игри и Строителни блокчета провокират изобретателността, повишават способността за самостоятелно решаване на проблеми, формират интелектуалните умения и усъвършенстват фината моторика.

Център Наука провокира умения за наблюдаване, прогнозиране и експериментиране с различни материали. Децата опознават света около себе си чрез проучване и изследване на физическите и природни обекти и явления. Стимулира се евристичното мислене, интелекта, комуникацията, изследователското поведение.

Център Пясък и вода предлага приятни възможности за развиване на умствените и физическите способности на децата. По достъпен и емоционален начин те придобиват сетивен опит, откриват нестандартни решения, генерират ценни идеи за околния свят.

Атрактивен и привлекателен за децата е център Готварство. Тук се осигуряват реални условия за изпълняване на рецепти. Изграждат се умения за здравословен начин на живот и култура на хранене. Използването на различни продукти развива кулинарната грамотност, математическото мислене и основите на научните знания.

Участие на семейството

Тази програма е разработена върху схващането, че семействата имат голямо влияние върху децата и са техните първи възпитатели. Ето защо се утвърждава и подпомага включването им в дейностите на детските градини и училищата. Създаването на стая за семейството дава възможност за срещи с учителите за информация и консултации, както и за обмяна на опит с други семейства. Изключително важно е взаимодействието и доброволното партньорство между педагогическия екип, децата и семействата. Чрез специалните си познания, умения и хоби членовете на семействата са полезни за развитието на децата, а това прави богато и пълноценно общуването и сътрудничеството между възрастни и деца.

top   home

Created by ABC Design & Communication