Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Да чуем гласа на нашите деца"
Да се вслушаме в онова, което казват малките деца

доц. д-р Емил Бузов

Това е заглавие на една статия, но според мен това трябва да е послание, което e необходимо по често да се споменава. Тази статия ще направи опит да превърне една проектна идея, чрез нейната реализация в иновативна предпоставка за затвърждаване идеята, свързана с развитието на детето като особена важна и уникална личност. Тезата за слушане на онова, което децата казват не е достатъчно разпространена сред хората, които се занимават с образование. Когато тази теза (основана на подхода на Мозайката) се обменя между четири страни като България, чрез Фондация Програма Стъпка по Стъпка, Кипър,чрез ENOROS Consulting, Полша, чрез Фондация Коменски за Развитие на Детето и Гърция, чрез Дружество за развитие и творчески занимания на децата EADAP и Институт за езикови и речеви технологии в рамките на една проектна дейност по подпрограма „Леонардо да Винчи”, то тогава са налице:
 • общи принципи на двупосочната комуникация,
 • вербална комуникация
 • речево и художествено изразяване,
 • художествени форми и невербално изразяване на емоции и идеи,
 • мозаечен подход
 • фотографията, като средство за стимулиране на детското изразяване
 • представяне и оценка на образователни програми като средство за насърчаване на изразяването на децата
 • ролята на възрастния при активната комуникация
 • многоезичен, он-лайн курс, провеждан чрез електронно обучение (е-обучение)
По този начин участниците в началото на една такава дейност:
 • разбират връзката между слушането и активното участие на децата в образователно-възпитателния процес;
 • определят ролята на педагога в процеса на слушането,
 • се запознават с педагогическите практики, които благоприятстват изразяването на децата,
 • откриват важността на слушането като част от ежедневната практика и оценят важността на слушането,
 • изследват собствените си умения и знания и определят области за развитие,
 • откриват възможности за включване на слушането в ранните години на развитие
а в края:
 • общуват с малките деца по начин, който дава възможност на децата активно да участват в възпитателно-образователния процес;
 • да разработват свои собствени образователни програми основани на потребностите и потенциала на децата;
 • проучват собствените си умения и знания, откриват области за развитие, споделят резултатите с колегите си и правят корекции като преразглеждат практиката си
Електронното обучение, което се използва чрез он-лайн платформа, прави самото обучение много интерактивно за участниците. То включва разнообразие от образователни материали, текстове, видеофилми, добри практики, интервюта. Всеки един от четирите модула се състои от подходящ теоретичен модел, практически примери, разнообразие от упражнения, както и специални инструменти за прилагане на теорията на практика и оценяване на резултатите.
 • Модул 1: Принципи на комуникацията
 • Модул 2: Вербална комуникация
 • Модул 3: Не-вербална комуникация
 • Модул 4: Мозаечен подход
Ето някои от отзивите на участниците в обучението по проект “Да се вслушаме в онова, което казват малките деца”:

“Ние изцяло сме ангажирани от проекта! Подробната информация е много полезна и е разработена по начин напълно полезен за нашата педагогическа практика.”

“Преглеждам информацията на курса с голям интерес. Тя е много добре подбрана и разработена.”

“Интересно, високо интелектуално и обогатяващо...”

За повече информация относно проекта, моля да се свържете със съответните страни и контактни лица:

Bulgaria
Emil Buzov (Step by Step Program Foundation)
www: http://www.stepbystep-bg.org
e-mail: emil.step@bitex.com

Cyprus
Thomai Bakavelou (ENOROS Consulting Ltd)
www: http://www.enoros.com.cy/
e-mail: mmbakavelou@enoros.com.cy

Greece
Maria Arvanitopoulou (Society for the Development and Creative Occupation of Children) (EADAP)
www: http://www.eadap.gr/
e-mail: arvanitopoulou@eadap.gr

Poland
Barbara Roehrborn (Comenius Foundation for Child Development)
www: http:// www.frd.org.pl
e-mail: broehrborn@frd.org.pl

“Да се вслушаме в онова, което казват малките деца”
http://www.welisten2y.eu

ЗА ПРОЕКТА

Проект "Да чуем гласа на нашите деца" е финансиран от Европейската комисия чрез Програма "Учене през целия живот", секторна програма „Леонардо да Винчи” - "Трансфер на иновации и е планиран за 24 месеца, от декември 2010 до ноември 2012 г.

Проектът се изпълнява от консорциум в който влизат 7 организации от страни 4 страни: участници:

 • Фондация за развитие на детето"Ян Амус Коменски", Полша – водеща организация
 • Фондация „ Програма Стъпка по Стъпка”, България - партньор
 • ENOROS Консултинг, Кипър - партньор
 • Дружество за творческо развитие на децата (EADAP), Гърция - партньор

Асоциирани партньори:

- EPAL Aigaleo, (Гърция)
- Институт за обработка на език и реч (ILSP)
- Център за изследвания и иновации в информационни, комуникационни и знания технологии,Гърция
- Център за Грижи за детето от яслена възраст Strovolos,Кипър

І. Главни цели и подцели

Проектът има за цел да подобри работата на учителите с децата в предучилищни образователни институции на база на моделът „Да се вслушаме в онова, което казват малките деца”.

Подцелите на проекта са:

 • изграждане на мрежа на национал­но ниво за реализация на модела „Да се вслушаме в онова, което казват малките деца” в предучилищни образователни институции.
 • трансфер и адаптиране на иновативни решения за обучение;
 • разработка и тестване на курс за учители и обучители, който развива ключови компетентности за работа с деца.

Чрез дейностите в проекта се планира постигането на следните крайни резултати:

 • провеждане на многоезичен електронен курс;
 • разпространение на иновативни решения за организация и управление на педагогическата среда и прилагане на електронна платформа за рабо­та (Moople)

ІІ. Идеята

Моделът „Да се вслушаме в онова, което казват малките деца” в България не е популярен в педагогическите среди и почти няма информа­ция, свързана с темата. Чрез този проект на заинтересованите страни се дава възможност за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности за друга гледна точка към детската личност и нейното развитие като субект на педагогическото взаимодействие.

При разработването на проектната идея „Да се вслушаме в онова, което казват малките деца” са използвани:

 • методи за оценяване чрез участие;
 • „педагогическа документация”, разработена в образователни инсти­туции в Реджо Емилия, (Reggio Emilia), Италия.
 • двугодишен изследователски проект за осигуряване на образователни услуги в Coram Community Campus в Лондонската зона King’s Cross;
 • „мозаечния подход”, разработен от Алисън Сларк и Питър Мос

ІІІ. Дидактически подход

Методическите и дидактическите подходи, на които се основава проекта и очакваните резултати са свързани с:

 • общи принципи на двустранна комуникация;
 • благоприятни условия и среда за конструктивно слушане;
 • вербална комуникация
 • речево и артистично изразяване;
 • артистични форми и не-вербално изразяване на емоции и идеи;
 • мозаечен подход;
 • фотографията като начин за стимулиране детското изразяване;
 • ролята на възрастния при активната комуникация.

При завършване на проекта, участниците ще са в състояние да:

 • използват техники и инструменти за активно слушане;
 • разбират връзката между слушането и активното участие на децата в образователния процес;
 • определят ролята на педагога в процеса на слушането;
 • използват педагогически практики, които благоприятстват изразя­ването на децата;
 • открият важността на слушането като част от ежедневието и оценят стойността на слушането;
 • изучат собствените си знания и умения, и открият области за разви­тие.
top   home

Created by ABC Design & Communication