Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Включващо образование – приемственост между институциите (2009-2011)"

ВЪВЕДЕНИЕ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Предизвикателствата пред съвременното българското предучилищно възпитание и подготовка е необходимо да бъдат осмислени в контекста на продължаващата вече 20 години ситуация на социални трансформации. Преходът към демократичното гражданско общество се оказа много по-продължителен, значително по-противоречив и усложнен от паралелните процеси, свързани с евроинтеграцията на страната ни, вървящия към глобализация и мултикултурност свят и стремителното разрастване на информационните технологии. Това изостри нуждата от методологическо възприемане на ставащото в различни социални сфери, сред които особено проблематична е образователната система, включваща в себе си по един или друг начин предучилищното възпитание и подготовка. Признавайки на предучилищната възраст статута на ключов период в жизнения път на детето, следва да се отчита, че тя е началото на сериозни постижения и важни психични новообразувания на личността.

Детската градина /чието посещаване рано или късно ще бъде осигурено от държавата и задължително от самото начало/ се разбира като основополагаща структура на образователната система, с приоритетни възпитателни цели и съподчинени на тях социализиращи и образователни задачи. Значението й не бива да се свежда само до тясно целесъобразното приобщаване и “подготовката” за училище, защото истинското й предназначение е да обогатява самоценността на детството, да разгръща възможностите за разностранно цялостно самоформиране и да полага перспективните линии на субектно-личностното саморазвитие на подрастващите.

Само така – от самото начало – може да започне реалното реформиране на образователната система, както и – пак от самото начало – цялостната педагогическа дейност ще бъде целенасочена към “културния” и “социален” капитал на България и обединена Европа: личностното развитие през целия живот и активната гражданска и социална позиция на подрастващите.

От изводите на редица теоретико-експериментални изследвания и съществуващите добри практики могат да се очертаят следните основни характеристики на преодоляващата наличните дефицити и нормализираща детското развитие възпитателна работа с диференцирани компенсаторно- корекционни компоненти:

 • Насочване към широки смислови задачи с общочовешко значение, свързани с развитието на универсалните способности на детето и подрастващия като активно, творческо, социално същество, способно да възпроизвежда в себе си постиженията на културата;
 • Разгръщане на специфичните детски дейности и общуване, като ориентирите винаги са в човешките ценности, а критерият – в децата, в техните актуални потребности и интереси;
 • Акцент върху формирането на детето и детската група като субекти на дейността и своите взаимоотношения – когато преди всичко по собствена инициатива и в нарастваща степен самостоятелно децата осъществяват разнообразна дейност по повод на значими за тях проблеми;
 • Подпомагане овладяването на разновидностите на „учене чрез игра” – като свободна, самостоятелна и все по-самоорганизирана дейност, както и формите за игрово социално и познавателно взаимодействие с възрастните и връстниците;
 • Развитие на съвместния детски опит по посока съгласуваното и самостоятелно търсене на отговори на въпросите: Какво? – като дейност, занимание или тематика; За какво? – като цел, прогноза или очакване; Защо? като причини, мотиви, интереси и потребности; Как? – с какви материали, средства и действия; С кого? – като партньор и функционално разпределение, ще се прави;
 • Насочване към овладяване на разнообразни отношения от различни йерархични позиции с възрастните и връстниците – между полюсите на принудата и доброволността /кооперацията/;
 • Разширяване на действено-практическото и познавателно-ценностното ориентиране в различните типови социални ситуации на взаимодействие в дейността на хората и структурите на техните взаимоотношения;
 • Стимулиране овладяването на различни форми на познание и непреднамерено учене и усвояване: между плана на действията, плана на образите и представите, и плана на началното овладяване на изграждащите се понятия;
 • Подпомагане изграждането на социално одобрените уникален личностен / на всяко дете/ и специфичен групов стил на съвместния живот с Другите и извършваната с тях дейност;
 • Значително разширяване на взаимодействията със семействата и общностите, засилване семейния характер на отношенията между децата и включените възрастни – на основата на безусловното приемане, преодоляване на предразсъдъците и стереотипите, емпатията и алтруизма;
 • Повишаване педагогическата компетентност на социалните работници, възпитателите, приемните учители, представителите на общинските власти и на други участващи институции;
 • Осигуряване на развиваща среда и разгръщане на социалните взаимодействия във всекидневния живот и при участието в педагогическия процес в детската градина.

Въпреки усилията на държавата през последните години по посока финансиране, обновяване на материална база, назначаването на психолози и социални работници въпросът за провеждане на качествен възпитателния процес и подготовка на децата от Домовете лишени от родителска грижа в предучилищна възраст не е достътъчно решен за осигуряване на тяхната социална адаптация. В България около 9000 деца, лишени от родителска грижа, живеят в държавни домове за отглеждане и възпитание.Повече от половината от тези деца са от ромски произход и около една трета от тях са изоставени от родителите си. Общият брой на домовете е 141, от които 30 дома са за медико-социални грижи (ДМСГД) за деца от 0 до 3-годишна възраст на подчинение на Министерство на здравеопазването, 33 дома са за деца от предучилищна възраст (ДДПВ) (от 3 до 7-годишна възраст) и 77 дома са за деца, юноши и девойки (ДДЮ) за деца от 7 до 18-годишна възраст. Оказва се, че преобразуването или закриването на тези Домове, среща сериозни трудности, породени от обективни и субективни фактори. Потребността от ускорено смислово съгласуване на различните подходи не получава нужната държавна подкрепа, защото обявената приоритетност на образованието остава само декларирана. За децата от Домовете за предучилищна възраст са налице същите отговорности, каквито за децата от една общинска детска градина, за да могат те да бъдат отглеждани и възпитавани в среда и условия, максимално приближени до семейната обстановка, да се спомогне за тяхната социалната адаптация и индивидуалното развитие и да се подготвят за бъдеща реализация в обществото.

ЦЕЛ: Превеждане на целенасочени дейности и интерактивни подходи за подпомагане прехода на децата към началния етап на обучение по посока повишаване на личностното, емоционалното, физическото и творческо развитие, което ще е гарант за успешна социална адаптация и интеграция. Реализирането на тази цел ще създаде предпоставка за решаване на задачи свързани с:

 • интегриране на децата още от трета и подготвителна група в приемни детски градини и училища;
 • прилагане на успешни образователни модели и практики за повишаване професионалната подготовка на работещите в тези Домове социално-педагогиччески екипи;
 • подобряване на педагогическата приемна среда за работа;
 • включване на различни социално партньори за взаимодействие

ПАРТНЬОРИ: ДАЗД, УНИЦЕФ, Столична община и община Русе и община Плевен

УЧАСТНИЦИ в ПРОЕКТА:

 • 175 деца от Домове за деца от предучилищна възраст в Плевен, Русе и София
 • 45 педагози, социални работници, психолози, ресурсни учители, работещи в Домове за деца от предучилищна възраст
 • 6 експерти от Столична община, община Русе и община Плевен
 • 15 студенти от ПК, специалност «Предучилищна педагогика», Плевен

Описание на деЙностите Дейностите в проект „включващото образование - приемственост между институциите” се реализират в рамките на три етапа

І - Подготвителен етап
ІІ - Етап на реализация
ІІІ - Заключителен етап

І. Подготвителен етап

Дейност 1: Проучване на състоянието на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация, партньорството със социални институции и неправителствени организации в социални институции за отглеждане и възпитание на деца в предучилищна възраст (3-7 години).

Краен продукт: Доклад за състоянието на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация, партньорството със социални институции и неправителствени организации.

Дейност 2: Разработване на обучителни модули за обучение на възпитатели, помощник-възпитатели, психолози, администратори от социални институции за отглеждане и възпитание на деца в предучилищна възраст (3-7 години), представители на местна власт и студенти от специалност „Предучилищна педагогика”.

Крайни продукти:
1. Обучителни модули: Приобщаваща социално-педагогическа среда и Сътрудничество с образователнии и социални институции, неправителствени организации
2. Мултимедийни презентации по темите от съдържанието на обучителните модули

ІІ. Етап на реализация:

Дейност 3: Провеждане на обучения

Реализиране на дейността:

Крайни продукти:
1. Изработване на Програма за дейности за работа с деца от Домовете за предучилищна възраст
2. Разработване на Комуникационна стратегия
3. Изготвяне на Харта за партньорство

ІІІ. Заключителен етап

Дейност 4: Мониторинг на дейностите, насочени към създаването на условия и прилагане на ефективна технология за включващо образование на децата от институциите.

Резултатите от реализирането на проекта са:

 • актуализирани знания и нови практически умения за прилагане на индивидуализацията в условия близки до семейните в Домовете за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст;
 • повишена социално-педагогическа компетентост, необходима за работа в среда, в която децата са лишени от родителски грижи;
 • адаптирани разнообразни модули от тематични занимания, стимулиращи детските взаимоотношения чрез взаимовръзката на игрите с другите дейности на децата;
 • включване на децата при подготовката, планирането, обсъждането и оценката на съвместната дейност;
 • обогатени дейности, за да се отговори на разнообразието от индивидуални и групови особености и умения за игра, познание и общуване;
 • разширени възможности на децата да правят и мотивират различен избор на дейности;
 • установени взаимоотношения на сътрудничество със социални, държавни институци и неправителствени организации, които се явяват партньори в изработвенето и провеждането на социална и образователна политика;
 • разширени възможности за съвместна работа с различни институции при решаване на проблеми, свързани със социалната адаптация на децата в Домовете от предучилищна възраст;
 • разработена система за мониторинг.
top   home

Created by ABC Design & Communication