Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
ПРОЕКТ: „ВЪЗПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ЯСЛА”
(Иновативен модел за изграждане на загрижена и учеща се общност)
(януари 2012 - октомври 2013)

Концептуална рамка

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА

     През 2010 г. в България броят на децата на възраст 0-6 г. е 498 375 и представлява 6,5% от населението на страната. По данни на НСИ през 2010 г. в 671 детски ясли (от които 231 самостоятелни и 440 в състава на обединени детски заведения) се полагат грижи за 25 672 деца от 1 до 3 години (или малко над 12% от децата в тази възрастова група). Детските ясли са обществени институции за подпомагане на семейството при отглеждане на деца до тригодишна възраст и осигуряване на здравословна жизнена среда за тяхното нормално физическо и психично развитие и се реализират от медицински сестри или акушерки. При тях е налице дефицит на педагогическа квалификация, психолого-педагогическа подготовка и мотивация за реализиране на педагогическо взаимодействие с децата. Ето защо в състава на персонала е включено и лице с педагогическа правоспособност, което в никакъв случай не е достатъчно.
     Добре известен е факта, че ранното детство (0-3 г.) е един от най-интензивният период в развитието на човешкия живот и е свързан с превръщане на съдържанието на натрупания първоначален собствен опит и впечатления в диференцирани елементарни базисни умения - двигателни, речеви, познавателни, социални, игрови. В този период се оформя активната реч, появяват се образните форми на мислене и първичното самоосъзнаване, възниква волевото самоуправление на поведението, става възможно усвояването на елементарни нравствени норми и правила на поведение.
     Налице е едно погрешно разбиране, че децата когато са малки са неспособни да разбират възрастните. Ранното детство е критичен период за овладяване на много знания и представи за света, за закономерностите в него. Той не бива да се подценява с идеята, че в следващите години детето ще усвои това, което е пропуснало. Пропуска се уникалния шанс да се учи бързо, лесно и трайно - способност, която детето има в ранните периоди на развитието си – да не забравяме многото доказателства, че ученето на чужд език най-добре се усвоява от тази възраст. Всички тези процеси са изключително зависими от емоционалното състояние на детето, което в този възрастов период се променя много бързо. Ето защо е изключително важно да му бъдат осигурени трансфер и плавна адаптация към новата среда - детската ясла, а в тази връзка е необходимо е преосмисляне в декларирането и гарантирането на ясни ангажименти от страна на социалните, здравните и образователните институции на всички равнища. А когато говорим за деца от социално слаби семейства този ангажимент става още по силен.
     За съжаление в действащата нормативна база законово регламентираното организационно-структурно разграничение между детската ясла с приоритет медико- профилактична дейност, осъществявана основно от медицински персонал и детската градина с възпитателно-образователни приоритети и ангажиран главно педагогически персонал е формално. Недостатъчно добре аргументиран е една от основните причини за неизползвания в достатъчна степен възпитателен потенциал и потенциал за развитие на децата в ранна възраст(от 0 до 3 г.), а именно - липсата на съдържателна приемственост между тях, която води до нарушаване хода и динамиката на детското развитие За отсъствието на последователна и адекватна политика на институциите, имащи отношение към ранното детство е показателно и утвърдилото се вече статукво услугите в яслените групи да се предоставят преди всичко от медицински сестри с недостатъчна степен на подготвеност, мотивация и образователен ценз за осъществяване на професионална педагогическа дейност, непосредствено свързана с възпитателната работа в детските ясли. В този контекст е необходимо преосмисляне на основните цели, стратегии и технологии в детската ясла, реабилитирането и равнопоставянето на педагогическия компонент в тяхната дейност при осигуряване на адекватно възпитание, разширяване на социалната среда (взаимодействие с други деца), организиране на самостоятелна дейност, възможности за проява на разнообразни дейности и особено работата с родителите. Това е постижимо чрез изграждането на цялостно разбиране за важността от живота на детето през първите му 3 години, като се акцентира върху спецификите и динамичните преходи между индивидуалните равнища на развитие. В тази връзка е необходимо да се изгради дейностен модел, който да фокусира усилията на медицинския и педагогическия екип, родители и други отговорни институции, които да се превърнат в такава учеща се общност, която да гарантира щастливо и спокойно развитие на децата до 3 години.
     В тази връзка идеята на проекта е да реализира своите дейности чрез използване на потенциала, който медицинския и педагогическия екип, родители и други отговорни институции имат, за да създадат необходимите условия за развитие на децата от яслена възраст от всички яслени групи на община Враца.

     Проектното предложение „ВЪЗПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ЯСЛА” отразява общите цели на:

 • Националната стратегия за детето – 2008 -2018 г.;
 • Национална програма МОН за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015г.;
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН и петгодишен План за действие към нея.
     Проектното предложение отговаря на приоритетни области, цели, задачи и мерки, заложени в следните общински програмни документи на община Враца:
 • Стратегия за развитие на общинското образование 2007-2015 г.;
 • Общинска програма за закрила на детето;
 • Мерки за образователна интеграция на деца и ученици от социално слаби групи.

Обща цел:
Създаване на иновативен модел обединяващ организационно, методическо, дейностно и ресурсно подобряване на социално-здравните и възпитателните взаимодействия в детската ясла с оглед стимулиране и оценяване на личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на децата от 1 до 3 години, както и включване на семействата на децата в живота и дейностите на детската ясла.
Специфични цели:
Подобряване на програмно-методическото осигуряване на процеса свързан с отглеждането и възпитанието на 1-3 годишните деца чрез анализ на средата и разработване на образователни модули свързани с повишаване компетентностите на екипите в детските ясли по отношение на:

 • овладяването на разновидностите на играта като свободна и самостоятелна дейност и формите за игрово, социално и познавателно взаимодействие с връстниците и възрастните;
 • технологични варианти за разгръщане на специфичните детски дейности и общуване, като ориентирите са в човешките ценности, а критерият – в децата, в техните актуални потребности и интереси;
 • изграждане на подкрепяща социално-педагогическа среда за адаптация, индивидуализация и развитие на потенциала на всяко дете и разгръщане на социалните взаимодействия във всекидневния живот на 1-3 годишните деца.
 • включване на семейството на децата в живота и дейностите на детската ясла;
 • създаване на комуникационна инфраструктура за планиране и управление на системата за мониторинг.
Териториален обхват:
14 социални институции (детски ясли) за отглеждане на деца от 1 до 3 години в община Враца
Партньори: община Враца, УНИЦЕФ, Държавна Агенция за Закрила на Детето

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
Дейностите в проект „ВЪЗПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ЯСЛА” се реализират в рамките на три етапа:
І - Подготвителен етап, ІІ - Етап на реализация, ІІІ - Заключителен етап

І. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

Дейност 1: Проучване на състоянието на средата за възпитание, възпитателните взаимодействия, социалната адаптация, партньорството с различни институции и неправителствени организации в социални институции (детски ясли) за отглеждане и възпитание на деца в яслена възраст (1 -3 години).

Дейност 2: Разработване на обучителни модули за обучение на медицински екипи, педагози, администратори от социални институции за отглеждане и възпитание на деца в яслена възраст (1-3 години), представители на местна власт и студенти от специалност „Предучилищна педагогика”.

Реализиране на дейността:
Разработват се три обучителни модула:

     1. Модул „Подкрепяща социално-педагогическа среда и използване на играта в хода на взаимодействията с връстниците и с възрастните”
Модулът е ориентиран към формиране на разбиране и уважение на детската личност; към създаване на позитивна социално-педагогическа среда, в която на всяко дете се дава възможност да развива пълноценно индивидуалните си характеристики както и с особеностите на играта като свободна и самостоятелна дейност и формите за игрово, социално и познавателно взаимодействие с връстниците и възрастните.
С разработването на този модул се поставя и акцент върху индивидуалния подход, което означава:

 • разбиране и уважение към достигнатия етап на развитие от всяко дете;
 • създаване на среда за подходящи дейности, които осигуряват социални контакти и възможности за личностно развитие;
 • игрови предизвикателства пред детското познание и мотивация за участие в разнообразни творчески дейности.
     2. Модул "Сътрудничество с родителите и социални партньори"
Модулът “Сътрудничество с родители и социални партньори” е ориентиран към взаимодействията, които дадена социална институция осъществява с т.н. «външни» партньори.
Основни цели:
 • Участниците да се запознаят с параметрите на сътрудничество с родителите и различни други социални партньори и да се мотивира необходимостта от създаване на загрижена общност;
 • Да се проследят връзките, които се реализират между тях;
 • Да се формират практически умения за изграждане на загрижена и учеща се общност и разработване на проекти на общността.
     3. Модул «Планиране, реализиране и оценяване на възпитателните взаимодействия»
Модулът е ориентиран към обогатяване и усъвършенстване на уменията на участниците да разработват планове за възпитателна работа на база индивидуалните потребности на децата, както и на основата на системен подход за наблюдение и оценяване напредъка на всяко дете.
Основни цели:
 • разработване на планове, които отговорят на индивидуалните особености и потребности на децата.
 • разработване на планове, които обогатяват дейностите за развитие.
 • организиране на «центрове за дейности» в занималнята така, че да отговоря на различните видове групиране и потребности.
 • използване на разнообразни форми и методи чрез игрови и творчески дейности за подпомагане развитието на детето.
 • даване на възможност на децата да правят избор.

ІІ. ЕТАП НА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Дейност 3: Провеждане на обучения
Очакванията към участниците след обученията са:

 • актуализиране на теоретичните знания и усвояване на нови практически умения за прилагане на индивидуализацията в условия близки до семейните.
 • установяване на актуалното равнище на развитие (физическо, психично и личностно), отчитане на индивидуалните особености на децата във възпитателния процес в детската ясла;
 • придобиване на базисно знание за особеностите на детето като индивидуалност, за промените, които настъпват на различните възрастови етапи на развитие, за възможностите на възпитателното взаимодействие в семейството с цел разширяване и обогатяване на педагогическата компетентност на родителите в съдържателен и мотивационен план;
 • създаване на образователни програми за родителите и активното им включване в различните дейности на социалната институцията
 • придобиване и повишаване на професионална квалификация при овладяване на актуални и адекватни по обем и съдържание психолого-педагогически знания и умения за работа с деца от яслена възраст (1-3)
 • усъвършенстване на уменията за работа в екип и повишаване на личната социално-педагогическа компетентост необходима при работа с деца от яслена възраст.
 • очертаване на конкретни насоки за работа с децата, както и прилагане на различни форми и средства за реализация на новите знания и практическия опит от обученията, така че да се създаде позитивна подкрепяща среда за възпитание на децата в яслена възраст и сътрудничество с родителите и други «външни» партньори.
 • подготовка на разнообразни модули от тематични занимания, стимулиращи детските взаимоотношения чрез взаимовръзката на игрите с другите дейности на децата
 • обогатяване на дейностите, за да се отговори на разнообразието от индивидуални и групови особености и умения за игра, познание и общуване.

ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП

Дейност 4: Мониторинг на дейностите, насочени към създаването на условия и прилагане на ефективна подход за работа с децата от яслена възраст
Дейност 5: Включване на студенти специалност «Предучилищна педагогика» от Университета във Враца
Дейност 6: Изработване и представяне на модел за загрижена и учеща се общност
Дейност 7: Провеждане на конференция за отчитане на постигнатите резултати

top   home

Created by ABC Design & Communication