Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ "BG 051РО 001-4.1.05 – ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА" № BG 051РО 001-4.1.05-0036 - "ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА",съфинансирана от Европейския социален фонд за програмен период 2007-2013 на Европейския съюз.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер BG051PO001-4.1.05-0036 - 1 / дата 28.08.2013г.

Стартира проект "№ BG 051РО 001-4.1.05-0036 - ДА МИСЛИМ НАШИТЕ ДЕЦА" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ "BG 051РО 001-4.1.05 – ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА" съфинансирана от Европейския социален фонд за програмен период 2007-2013 на Европейския съюз.

Водещата организация е Фондация "Програма Стъпка по Стъпка", а партньори са 9 училища от 7 града: , СОУ „Св.св. Кирил и Методий”- Асеновград, , ОУ „Н. Вапцаров”- Асеновград, ХІ ОУ „Хр. Ботев”- Благоевград, ОУ “Хр. Ботев” - Бургас, НУ ”Ив. Вазов” – Враца, ІV Основно училище „Хр.Ботев” – Лом, ІV ОУ „ Ив. Вазов”- Монтана, VІІІ СОУ „Отец Паисий”- Монтана, , ОУ „Н. Обретенов”- Русе.

Обща цел на проекта
Създаване на иновативен модел на учеща се общност за подобряване условията за достъп до образование и изграждане на подкрепяща мултикултурна образователна среда чрез електронно обучение на учители с оглед позитивно оценяване личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на ученици от етническите малцинства в началния етап на основната степен на обучение и включване на семейството.

Специфична цел

 • Подобряване на програмно-методическото осигуряване на процеса на образователна интеграция и подпомагане на учениците от етническите малцинства за успешна реализация в училище чрез анализ на средата и разработване на образователни модули за електронно обучение на учители в обучителна платформа MOODLE.
 • Изграждането и развитие на подкрепяща педагогическа среда за индивидуализация, адаптация, интеграция и развитие на потенциала на учениците от етническите малцинства
  Включване на семействата на учениците

Основан цел

 • Анализ на средата за учене, планиране и адаптиране на учебното съдържание спрямо потребностите и възможностите на учениците
 • Разработване на образователни модули за електронно обучение на учители за повишаване на компетенциите за работа в мултиетническа среда чрез използване на обучителна платформа MOODLE.
 • Организиране и провеждане на обучения за участниците и проучване степента на удовлетвореност на учителите от проведените последващи обучения
 • Създаване и апробиране система за мониторинг на качеството на образователния и възпитателния процес на учителите с цел повишаване мотивацията на учениците.
 • Организиране и провеждане на научно-практическа конференция на тема „ Да мислим нашите деца!”
 • Изграждане на модел на учеща се общност като условие за подобряване качеството на образователния и възпитателния процес

Основни етапи и дейности по изпълнението на проектното предложение.

Наименование на дейността: 1. Анализ на средата за учене, прилагане на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, ниво на социална адаптация, партньорство със семействата на децата, социални институции и неправителствени организации.
Цел на дейността: Да се проучи какво е състоянието на средата за учене, прилага ли се индивидуален подход; какво е нивото на социална адаптацията на учениците от етническите малцинства в училище; търси ли се партньорството на родители, социални институции имащи отношение към проблемите на етническите малцинства и неправителствени организации.

Наименование на дейността: 2. Разработване на образователни модули за електронно обучение.
Цел на дейността: Да се разработят седем образователни модули за обучение, които да се инсталират и конфигурират в платформата MOODLE

Наименование на дейността: 3.Инсталиране, конфигуриране и администриране на платформа за електронно обучение MOODLE
Цел на дейността: Оптимизиране на взаимодействията между обучители и обучавани.
Осигуряване на индивидуална подкрепа и прилагане на индивидуален подход с помощта на възможностите, които осигурява електронното обучение

Наименование на дейността: 4. Разработване на Технология за провеждане на вътрешен мониторинг на дейностите
Цел на дейността: Проследяване на промени, които ще настъпят след направените обучения по отношение: промяна на средата за учене, прилагане на индивидуален подход и интерактивни методи на работа, включване на родителите в живота на училищната общност.

Наименование на дейността: 5. Провеждане на обучения
Цел на дейността: Участниците да се запознаят с технологията за работа с електронна обучителна платформа MOODLE, както и със съдържанието на образователните модули.

Наименование на дейността: 6. Запознаване на участниците с технологията за вътрешен мониторинг на дейностите
Цел на дейността: Запознаване с индикаторите, по които ще се прави мониторинга, обсъждане на спецификата на процеса на мониториране и начините на отразяване в платформата за електронно обучение MOODLE.

Наименование на дейността: 7. Проучване на степента на удовлетвореност на участниците от проведените обучения.
Цел на дейността: Да се проучи удовлетвореността на участниците от проведените обучения, за да се направят корекции в образователното съдържание и при необходимост да се добавя, променя, обогатява и т.н. съдържанието на образователните модули.

Наименование на дейността: 8. Мониторинг на дейностите, насочени към създаване на условия и прилагане на ефективна технология за приобщаващо образование на децата от начален етап на основната степен на обучение.
Цел на дейността: Поетапно, системно проследяване на промените, които настъпват в училищата чрез участници в проекта по отношение на: средата за учене, индивидуализацията, възпитателните взаимодействия, методите на работа, които се използват,планиране и оценяване, включването на семейството, правенето на училищни политика в областта на интеркултурното образование.

Наименование на дейността: 9. Провеждане на национална конференция за представяне на резултатите и на добрите практики от проекта.
Цел на дейността: Представяне на добри практики свързани с ефективно прилагане на методики за интеркултурно образование; промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи; включване на родителите в училищния живот, подобряване на средата за учене.

Очаквани резултати и крайни продукти по отношение на целевите групи

 • Увеличаване способността на учителите за ефективен обмен и споделяне на материали и добри практики чрез платформата за електронно обучение MOODLE и за разработване на подходи с център детето, подходи за индивидуализирано и кооперативно учене като инструменти за качествено образование на деца от различен етнически произход;
 • Създаване на образователен капацитет за ефективно педагогическо взаимодействие с етнически хетерогенно население, чрез създаване на култура на общуване без предразсъдъци, обогатяване междукултурните практики и формиране на интеркултурна сензитивност у учителите, подобряване на възпитателната среда в училище.
 • Предоставяне на качествено образование на децата от етническите малцинства, заедно с другите деца от голямата общност като обещание за по-нататъшен училищен успех в училище и предотвратяване на отпадането от училище.
 • Формиране на нагласа след педагогическите екипи за откриване на потенциала на децата от етническите малцинства, като разработват инструменти, с които да стигнат до тях и техните общности и да ги накарат да се чувстват добре приети и приобщени в училището.
 • Насърчаване на интеграцията на децата от етническите малцинства в училище чрез практиките на приобщаващото и Интеркултурното образование и включването на родителите.

Очаквани резултати и крайни продукти по отношение на реализираните дейности

 • Разработена Комуникационна стратегия във всяко училище
 • Програма за работа с родителите във всяко училище
 • Харта за партньорство във всяко училище;
 • Изработени портфолиа на всяко дете във всяко училище;
 • Доклад за състоянието на средата за възпитание, прилагането на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, социалната адаптация и партньорството със семействата на децата, социални партньори и неправителствени организации.
 • 7 обучителни модула:
  1. Философия на интеркултурното образование;
  2. Преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в областта на приобщаващото образование в училище;
  3. Организация на мултикултурна приемна среда в училище;
  4. Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда;
  5. Организиране на взаимодействията „училище - семейство” в условията на мултикултурност;
  6. Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО;
  7. Индивидуализация на взаимодействията със семействата на деца от етнически уязвимите малцинства
 • Две Ръководства на обучителя, което включва начини и подходи при провеждането на обучения на възрастни и работа с образователна платформа MOODLE
 • Технология за мониторинг на дейностите
 • Сборник с добри педагогически практики в областта на Интеркултурното образование

Мултиплициращият ефект от проекта ще окаже влияние върху подобряване на съществуващите дейности за целевите групи на проекта:

1. За учителите
След реализиране на дейностите по проекта ще се повиши удовлетвореността от качеството на работата в училищата от изградената партньорска мрежа.
Учителите ще обогатят своята интеркултурна компетентност, което ще ги направи по-ефективни в педагогическото общуване с ученици с различен етнос.
Ще се променят техните нагласи, ще се разчупят техните предразсъдъци и ще се повиши чувствителостта им към “другия” и “другата култура”.
Ще се подобрят комуникативните им умения за междуетническа междуличностна комуникация.
Запознаването с интерактивни технологии, методи и техники за работа в условията на билингвизъм ще даде добри възможностите за преодоляване на ентоцентризма и реализиране на интеркултурния потенциал на учебното съдържание .

2. За учениците
Ще се повиши интересът на децата от малцинствата към посещаване на училище, защото то вече ще се приема като място за интересни и творчески занимания.
Децата ще бъдат насърчени, по пъта на повишаване на тяхната мотивация и самооценка за получаване на по-добро образование с оглед по-добра перспектива за тяхната социализация и реализация в живота.
Ще се повиши езиковата култура на учениците от малцинствата, ще се подобрят комуникативните им способности.

3. За училищата
Като цяло за училищата ще се създаде благоприятна среда за формиране на толерантност към различната култура и ценности чрез взаимно опознаване и обмен на специфични етнически традиции и културни продукти чрез изучаване и запознаване с художественото и културно богатство на различните общности.

top   home

Created by ABC Design & Communication