Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект: Община Благоевград - място за етно новаторство - ОБМЕН
 • Водеща организация – община Благоевград
 • Партньорска организация – Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“
 • Финансираща организация: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 • Срок на проекта: Октомври 2014 – Октомври 2015

Концептуален модел

С експертизата на фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ е да се създадат условия за прилагане на ефективен механизъм за взаимодействие между местна власт и образователните институции /детска градина, училище/ за реализиране на общинска политика за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Този механизъм работи в три посоки за:

 • подпомагане процеса на интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в приемни детски градини и училища и създаване на условия за междуинституционална подкрепа на образователните институции.
 • по-добра приемственост между предучилищното образование и начален етап на обучение, разработване на училищни програми за интегрирано обучение в мултикултурна среда чрез повишаване капацитета на местната власт при планиране, управление процеса на образователна интеграция за успешно включване в дейности за работа в мултиетническа среда.
 • повишаване капацитета на педагогическите екипи при планиране, управление и мониториране на процеса на образователна интеграция и мотивиране на семействата за успешно включване в дейности за работа в мултиетническа среда.

Специфични цели на проекта са свързани с:

 • Подпомагане процеса на интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в приемни детски градини и училища чрез създаване на ефективен механизъм за междуинституционална подкрепа на образователните институции, приемственост между предучилищното образование и начален етап на обучение, разработване на училищни програми за интегрирано обучение в мултикултурна среда.
 • Повишаване капацитета на местната власт при планиране, управление и мониториране на процеса на образователна интеграция за успешно включване в дейности за работа в мултиетническа среда.
 • Повишаване капацитета на педагогическите екипи при планиране, управление и мониториране на процеса на образователна интеграция и мотивиране на семействата за успешно включване в дейности за работа в мултиетническа среда.

Целевата група за реализиране на проекта на община Благоевград са експерти от общината, както и педагогическите екипи на ЦДГ 2 „Света Богородица“, ЦДГ 11 „Здравец“, 11 ОУ „Христо Ботев“ и СОУИЧЕ „Климент Охридски“, които ще бъдат обучавани от фондация „Програма Стъпка по Стъпка“

Проекта включва организиране и провеждане на 7 основни дейности:

 • Анализ на общински програмни документи свързани с провеждане на образователна политика, средата за учене, прилагане на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, ниво на социална адаптация, партньорство със семействата на децата, социални институции и неправителствени организации.
 • Разработване на 7 образователни модули за обучение
 • Провеждане на обучения за общински експерти и за учители-обучители на общинско и локално ниво
 • Запознаване на участниците с технологията за вътрешен Мониторинг на дейностите по време на обученията
 • Проучване степента на Удовлетореност от проведените обучения
 • Провеждане на Мониторинг на дейностите, насочени към създаване на условия за прилагане на ефективен механизъм за взаимодействие между местна власт и образователните институции /детска градина, училище/ за реализиране на общинска политика за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
 • Провеждане на общинска конференция за представяне на резултатите и на Добрите практики от проекта

Очакваните резултати

Качествени индикатори

Успешната реализация на проекта ще осигури на общинското ръководство и на педагогическите екипи възможности за прилагане на принципите, методите и подходите на Интеркултурното образование, а на децата достъп до качествено образование и възпитание, което ще може да се поддържа с ресурсите осигурени по време на реализацията на проекта.

Мултиплициращият ефект ще окаже влияние върху подобряване на съществуващите услуги за целевите групи на проекта:

1. За община Благоевград

Реализирането на проектното предложение на различните нива и включването на всички заинтересовани участници прави възможно и включването на други структури, подпомагащи образователните дейности в мултикултурна среда – Училищни настоятелства, неправителствени организации, медии, публично – частно партньорство.

2. За учителите

След реализиране на дейностите по проекта ще се повиши удовлетвореността от качеството на работата в училищата от изградената партньорска мрежа. Учителите ще обогатят своята интеркултурна компетентност, което ще ги направи по-ефективни в педагогическото общуване. Ще се променят техните нагласи, ще се разчупят техните предразсъдъци и ще се повиши чувствителостта им към “другия” и “другата култура”. Ще се подобрят комуникативните им умения за междуетническа междуличностна комуникация. Запознаването с интерактивни технологии, методи и техники за работа в условията на билингвизъм ще даде добри възможностите за преодоляване на ентоцентризма и реализиране на интеркултурния потенциал на учебното съдържание.

3. За децата/учениците

Ще се повиши интересът на децата от малцинствата към посещаване на ДГ и училище, защото то вече ще се приема като място за творчески занимания.Децата ще бъдат насърчени, по пъта на повишаване на тяхната мотивация и самооценка за получаване на по-добро образование с оглед по-добра перспектива за тяхната социализация и реализация в живота. Ще се повиши езиковата култура на учениците от малцинствата, ще се подобрят комуникативните им способности.

4. За ДГ и Училищата

Като цяло за ДГ и Училищата ще се създаде благоприятна среда за формиране на толерантност към различната култура и ценности чрез взаимно опознаване и обмен на специфични етнически традиции и културни продукти чрез изучаване и запознаване с художественото и културно богатство на различните общности.

Количествени индикатори

 • Разработена Комуникационна стратегия във всяко училище и ДГ – в резултат от обученията
 • Програма за работа с родителите във всяко училище– в резултат от обученията
 • Харта за партньорство във всяко училище– в резултат от обученията;
 • Изработени портфолиа на всяко дете във всяко училище– в резултат от обученията;
 • Разработена общинска Комуникационна стратегия за образователна интеграция
 • Доклад за състоянието на средата за възпитание, прилагането на индивидуален подход в хода на възпитателните взаимодействия, социалната адаптация и партньорството със семействата на децата, социални партньори и неправителствени организации.
 • Седем обучителни модула
 • Наръчник на обучителя
 • Технология за мониторинг на дейностите
 • Разработена система и Доклад за Удовлетвореност от обученията
 • Доклад от проведен Мониторинг

Устойчивост на проекта

Настоящият проект е насочен към изграждането на устойчив механизъм на взаимодействие между институции и самото наличие на подобен механизъм, съгласувано с приоритетни области, цели и конкретни мерки от общинските програмни документи за образование, закрила на децата и интеграция на малцинствата, е гаранция за устойчиво въздействие върху целевите групи в неограничен период от време.

Успешната реализация на проекта ще осигури на децата и учениците от етнически малцинства и техните родители достъп до ефективна подкрепяща среда и качествено образование в условия на мултикултурна среда, което ще може да се поддържа с ресурсите /професионални-човешки, информационно-технологични и финансово-икономически/ на община Благоевград след приключването на проекта.

Още към края на предлагания проект се очаква мотивацията на децата и семействата от малцинствата и готовността на децата и семействата от мнозинството за участие в обучение в мултикултурна среда да се повиши. По конкретно, трайни положителни промени се очакват в няколко направления:

 • повишаване професионалното развитие на включените в проекта педагогическите екипи и представители на местната власт
 • намаляване на броя на отпадащите от училище деца от малцинствата,
 • повишаване на броя на обхванатите в образователни институции деца от малцинствата,
 • повишаване академичните резултати на учениците от малцинствата и създаване на необходимите условия за продължане на образователната им степен
 • повишаване ролята семейството в живота на институциите – ДГ и Училище
top   home

Created by ABC Design & Communication