Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект: Растеж и Устойчивост чрез Платформа за Обучение и Развитие - РУПОР

или още една възможност за подобряване на човешкия капацитет на НПО

За втори път Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в частта си за изграждане капацитет на НПО и развитие на благоприятстваща среда за работа предостави възможност на организации в неправителствения сектор да кандидатстват с проекти, чрез които на база постигнатото да формират и развият допълнителни компетентности.

В тази посока е и спеченият от Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ малък проект „Растеж и Устойчивост чрез Платформа за Обучение и Развитие – „РУПОР”. Фондацията има 15 годишен опит в реализиране на повече от 40 международни и национални проектни дейности, финансирани от програми като МАТРА, USAID, Коменски, както и опит в консултиране на МОН при реализиране на образователни компоненти на проекти по програма ФАР. Фондацията има създадена мрежа от 95 детски градини, 105 училища и 5 университета, които се явяват основни ползватели на всички ресурси създадени по време на нейното утвърждаване в сферата на образованието и проведени обучения за повече от 15 000 учители, директори, експерти и родители в различни области на образователната проблематика.

От проекта „РУПОР” се очаква да подобри качеството на обучението в областта на неформалното образование, чрез създаване и развитие на уеб базирана Е-платформа за обучение на педагогически кадри и по този начин да подобри капацитета на НПО в организационен, методически, технологичен и финансов аспект.

Чрез създаването на Е-платформа за обучение се решават две специфични цели:

  • подобряване на капацитета на ниво програмно осигуряване, като по този начин ще се подобрят възможностите при планиране и разработване на гъвкави учебни програми, които да бъдат съобразени с потребности и подобряване на педагогическата квалификация на учителите;
  • разработване на образователни курсове в Е-платформа на Фондацията като възможност за разпространение на добри практики и повишаване на професионалната квалификация на учителите без да се налага да отсъстват от работното си място.

Според ръководителя на проекта, доц. Бузов „идеята, която екипът на Фондацията планира да осъществи чрез проекта е включването в обучения на хора, занимаващи се с образование, чрез използване на Е-платформа за обучение, където за всяка група могат да се разработят и представят електронни курсове. Това е и начин за повишаване експертния капацитет на НПО в областта на Е-обучение, защото когато самите участници бъдат обучени за работа с Е-платформа, те се превръщат в «агенти», управляващи промяната и „разпространители“ на новите идеи“.

Устойчивостта на проекта е гарантирана в три основни измерения: повишен технологичен, организационен, методически капацитет на Фондацията; повишена икономическа стабилност и допълнителни знания, умения и компетентности у експерти на Фондацията в електронните курсове на дистанционното обучение. Чрез тези три измерения Фондацията ще има възможността да подготви квалифициран експертен екип, който да прилага електронни форми на дистанционно обучение, да разработва електронни курсове и ресурси за дистанционно обучение, да предоставя качествена образователна услуга, свързана с философията за Учене през целия живот по посока усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания, които са важна предпоставка за осигураване качествен достъп до образование.

» Мулитимедийна презентация на проект РУПОР

» За повече информация, моля посетете http://stepbysteponline-bg.org

top   home

Created by ABC Design & Communication