Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Област Шумен- многоетнически образователен модел"

Област Шумен включва 10 общини и се отличава с разнообразен етнически състав: 53% - българи, 29% - турци, 17% - роми, 1% - други.

Областта се характеризира и с изключително добро сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации, които работят в областта на образованието. Шумен е единствената община, която има регистрирано и действащо общинско настоятелство, ангажирано с реализиране на образователната стратегия на областта.

Въпреки усилията на областта да повиши качеството на образованието все още са налице проблеми, свързани с интеграцията на малцинствата. Децата от малцинствените групи, особено тези които не посещават детска градина и не говорят български език в семействата си, имат сериозни проблеми в първи клас. Поради не владеене или слабо владеене на български език децата изостават или отпадат от училище.

Във връзка с това Фондация “Програма Стъпка по Стъпка” и Регионалния инспекторат по образованието към Министерство на образованието и науката и община Шумен разработиха съвместен едногодишен проект през 2002 година, финансиран от Фондация Отворено Общество – София, който има за цел преодоляване на тези проблеми и превръщането на област Шумен в многоетнически образователен модел, който да бъде използван за решаването на подобни проблеми и в други региони на страната.

Целта на проекта е повишаване качеството на образованието и изграждане на загрижена общност чрез:

 • Предлагане на равни възможности за достъп до качествено образование на децата от всички етнически групи;
 • Предлагане на интерактивни методи на преподаване, в контекста на междукултурното образование и образование без предразсъдъци;
 • Включване на семейството, което да е съпричастно към образователните процеси, които се развиват в училището.

Целевите групи са педагогическите екипи и училищните настоятелства на 30 детски градини, 20 училища и представители от различни институции. Бяха извършени следните дейности:

1.Обучение

 • За педагогическите екипи – Образование без предразсъдъци; Билингвално и междукултурно образование; Работа в екип; Образование, ориентирано към децата; Интерактивни методи на преподаване; Включване на семейството; Индивидуализация; Подобряване на училището.
 • За семействата – Семейството и образованието; Общуване с децата; Партниране на училището.
 • За общността – Изграждане на загрижена общност; Писане на проекти и набиране на средства; Родителите защитават.
 • За треньори – обучение на 30 треньори от областта.

2.Разработване на дидактически материали и методическа литература и издаването им, за да могат се използват от всяко училище и след приключване на проекта.

3.Оборудване – изграждане на такава учебна среда, която да подпомага достъпа до качествено образование.

4.Осигуряване на образователни материали, необходими за прилагане на интерактивните методи на преподаване.

5.Организиране на Конференция за представяне на резултатите от проекта.

6.Мониторинг и оценяване на проекта.

Постигнатите резултати бяха следните:

 • Област Шумен се превърна в модел за интегриране на децата и семействата от различните малцинствени групи.
 • Беше постигнат напредък при преодоляване на предразсъдъците към малцинствата в област Шумен.
 • Въведени бяха демократични промени в образованието, чрез прилагане на образователна технология, базирана върху принципите на образование без предразсъдъци.
 • По-голям брой деца бяха привлечени в детските градини и по-малък брой отпаднали от началната степен на образование.
 • Децата от малцинствата постигнаха по-високи успехи и позитивно отношение към образованието.
 • Бяха разработени и издадени дидактически материали и методическа литература, отговарящи на нуждите на учениците от различните малцинства.
 • Бяха успешно включени семействата и представители на общността в решаване проблемите в образованието.
 • Беше изграден екип от треньори, които да могат да провеждат аналогични обучения след края на проекта, за да се осигури устойчивост на резултатите и разширяване на проекта.

Мониторинга и оценяването на проекта се проведе като бяха използвани следните методи и форми:

 • Въпросници за родителите;
 • Въпросници за педагогическите екипи;
 • Въпросник за оценяване качеството на учебно-възпитателния процес;
 • Справки за посещаемостта на децата;
 • Наблюдение на класните стаи;
 • Интервюта с представители на различни институции.

Резултатите бяха разпространени, чрез website, печатни издания, видеокасети, публикации в медиите, на конференцията.

top   home

Created by ABC Design & Communication