Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Насърчаване достъпа до качествено образование и десегрегация на ромските училища"

Настоящият проект беше разработен от програми “Образование” и “Рома” на Фондация “Отворено общество” (ФОО) в партньорство с Фондация “Програма Стъпка по стъпка”. Проектът се финансира от Институт Отворено общество, Будапеща и – ФОО-София. В основата му стоят приоритетите на Фондацията за работа с деца и ученици от ромски произход и нейната образователна стратегическа цел: повишаване качеството на образованието, осигуряване на равен достъп и нови образователни възможности за всеки. Проектът е насочен към дейности, съобразени с регионалната и националната специфика и потвърдени като нужди от изследването на направление “Образование” - “Ромските училища в България 2001-2002”. Главен приоритет е интегрирането на деца от ромски произход в училище, чрез увеличаване на възможността за преход в по-високи образователни равнища.

Съчетани са всички добрe работещи практики на ФОО, “Стъпка по Стъпка” и “Критическо мислене чрез четене и писане” за повишаване качеството на образование на деца от ромски произход В основата на проекта е залегнал интегриран подход, който ще работи за това да подобри обезпечаването на равни възможности за децата и младежите от ромски произход в целия образователен процес (от детската градина в училището). Дейностите по проекта ще се реализират в посока да се даде възможност за достъп до качествено образование на ромските ученици от всички възрасти и да подобри работата на ромските общности и общинските власти свързана с провеждането на политиката на десегрегация.

Прилагат се образователни механизми, чрез които децата да напускат “ромските” детски градини и училища и да бъдат приемани в смесени детски градини и училища. Проектът отчита и приоритетите на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и провеждане на дейности, които да са насочени срещу нетолерантността в училище и обучение на учители и родители в образование без предразсъдъци.

Цели

Проектните цели фокусират върху задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация чрез:

 • подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца от ромски произход в смесени училища;
 • подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на ромските деца в училище и да повиши възможността те да преминават в по-горни образователни нива;
 • включване на отпадащите и децата, които не са обхванати от образователната система, чрез програми, които са базирани на дейности с общността и подобряване на средата в приемните училища, където децата ще бъдат интегрирани;
 • подкрепяне на ромските деца да продължават образованието си чрез увеличаване на техния брой в смесени училища и подобряване на училищната им успеваемост.

Интегрираният подход, който е в основата на проекта е насочен към образователната верига като цяло и цели включване на всички участници в образователния процес. Този подход ще включва дейности за изграждане на всестранно партньорство чрез тренинги за учители, работа с общността, подобряване на училищното управление и ефективно използване на всички ресурси. Освен чрез програмите Стъпка по Стъпка, Критическо мислене чрез четене и писане, дейности ще се реализират и съвместно с програми “Здравеопазване” и Проблеми на жените” на ФОО тези дейности създават възможности за подобряване на образователния процес за децата от ромски произход.

Място на реализация на проекта

Проектът ще се осъществява в три населени места – гр. Лом, гр. Благоевград и село Гложене, област Враца, които са различни по отношение на броя на населението, етническите групи, видовете образователни институции. Изборът на различни по тип места ще помогне да бъде извършена адекватна оценка на използваните подходи и дейности в проекта, тяхната ефективност и възможностите за по-нататъшното им прилагане.

Изборът е осъществен по следните критерии:

 • град със средна големина и около 50 % ромско население и изолирани ромски квартали, в които живеят 100% роми; малко селище с 20 % ромско население;
 • висок процент на безработица и увеличаваща се неграмотност сред младото ромско население;
 • съществуващи смесени детски градини и училища; наличието на профилирани училища след 8-ми клас; наличие на университет или местен филиал; намиращ се в близост до по-голям град с наличието на такива училища.
 • съществуващо добро сътрудничество между местни Ромски организации и местната администрация и образователните институции в града.
 • подкрепа от страна на общинските власти

Партньори

Фондация „Отворено общество” е създала Работна група от пет члена, представители на различни правителствени институции, чиято дейност е свързана с интегриране на ромите в обществото.

Участват местни ромски общности и неправителствени организации – Фондация Рома Лом, организация „Равен достъп за ромите” – Благоевград и ромска организация в село Гложене.

Както и трите общини в Благоевград, Лом и с. Гложене, съответните Регионални инспекторати по образованието и Българска Асоциация по Четене.

Дейности

В основата на проектните дейности е подобряването на училищната среда като цяло. Те целят да подобрят качеството на преподаването и ученето за всички деца чрез успешно управление на промените в училище и сътрудничество между управлението, педагогическия състав, учениците и общността. Инициативите за подобряване на училищната среда имат потенциал да доведат до позитивно влияние върху по-широката общественост и да развиват качества като самоинициатива, по-широк контрол, познаване и приемане на различността.

Тази стратегия предвижда да се оцени влиянието на проекта чрез два главни критерия, които включват:

 • Дейности, които директно се отнасят до промяна на качеството и достъпа до образование, насочени към педагогическите екипи и директорите на детските градини и училища;
 • Дейности, които индиректно се отнасят до промяната на качеството и достъпа до образование, и най-вече върху образователната десегрегационна политика, насочени към представители на ромските общности, членове на Училищните настоятелства и местната администрация;

Отчитайки гореказаното може да се направят някои важни изводи:

 • чрез различните модули от Стъпка по стъпка, Критическо мислене чрез четене и писане, както и програмите на ФОО “Проблеми на жените” и “Общестевно здравеопазване” всички участници в проекта ще имат възможност да участват в подобряване на достъпа до качествено образование като главен аспект за социална и икономическа интеграция на ромите в обществото като цяло;
 • проектът ще подобри професионалната квалификация на педагогическите екипи и ще им даде възможност да работят в мултикултурна среда и да създадат предпоставки за намаляване на броя на отпадащи деца;
 • включването на ученици в някои от дейностите (летните образователни програми) ще им даде стимул да продължат образованието си след 8-ми и 12-ти клас;
 • съвместната работа с ромските общности ще им осигури възможност да участват в образователния процес по-активно.

Мониторинг и оценка
Инструменти

 • Въпросници за общността
 • Въпросници за училищните екипи
 • Въпросници за представители на правителствени институции и неправителствени организации
 • Интервюта с ученици
 • Интервюта с родители
 • Форми за посещение в училище
 • Форми за включване на семейството
 • Форми за оценка на обучения
 • Портфолио на учениците
 • Форми за наблюдения

Индикатори

 • Брой деца записали се в училище в детската градина през предишната година
 • Брой деца записани в 1, 5 и 8 клас
 • Брой на интегрираните ромски ученици
 • Брой записани и интегрирани момичета
 • Брой ученици, които покриват образователните стандарти
 • Брой обучени учители и родители
 • Организация на класната стая
top   home

Created by ABC Design & Communication