Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Превенция на трафика на деца в неравностойно икономическо положение в Русе, България"

През януари 2003 г. стартира проект „Превенция на трафика на деца в неравностойно икономическо положение в Русе, България”. Той се изпълнява от Creative Associates International, Inc.,Washington, DC в сътрудничество с Фондация Програма Стъпка по Стъпка и още 4 български неправителствени организации. Проектът се финансира от Американската Агенция за международно развитие.

Проектът има пет цели:

 • информиране на младите, родителите, учителите и представители на местната власт за опасностите от проституция и трафик на хора;
 • информиране на учениците в неравностойно положение, по-специално представители на етнически малцинства, чрез обучение на учители и провеждане на летни програми;
 • Организиране на професионално обучение, посредничество на пазара на труда за деца в риск;
 • Разработване на модел за събиране на данни за детската проституция и трафик;
 • Подпомагане неправителствените организации, които се борят срещу детската проституция и трафик;

Общите целеви групи бяха определени в сътрудничество с Регионалния Инспекторат по образованието и община Русе. Те бяха 100 учителя от 1 - 8 клас, 125 родители и 270 ученици от три училища "Васил Левски", "Никола Обретенов"и "Алеко Константинов".

Целевите групи, с които работеше Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" бяха както следва:
Училище Брой родители Брой учители Брой ученици Брой деца в риск
В. Левски 22 22 60 65
Н. Обретенов 14 14 40 54
А. Константинов 14 14 40 62
Общо: 50 50 140 181

През първата година Фондация Програма Стъпка по Стъпка извърши следните дейности:

 • Беше събрана информация за съответните училища - брой класове, брой ученици с увреждания, брой на застрашените от отпадане, брой родители и информация за техния социален статут, брой учители, интервюта с представители на Регионалния Инспекторат по образованието и община Русе, Училищните настоятелства.
 • Екип от треньори разработи 3 модули за обучение на учителите - "Философия на образованието без предразсъдъци", "Включване на семейството" и "Създаване на позитивна среда в класната стая".

  Причините да се предложат тези теми беше липсата на обучения за учителите, липсата на основни стратегии за работа с деца от различен етнически произход, лоша работа с родителите и незадоволителна организация на класната стая.

  Модул "Философия на образованието без предразсъдъци" включва дейности и техники за същността на предразсъдъците, дискриминацията и стереотипите и връзките между тях. По време на обученията се разглеждаха различни видове предразсъдъци както и тяхното въздействие върху учителите, родителите и учениците. Представени бяха практически примери, включващи демонстриране на предразсъдъци за да се разберат и преодолеят по-успешно в училищния живот и обществото. Целите на този модул включват разбиране същността на предразсъдъците, дискриминация и стереотипите, тяхната структура, различните видове предразсъдъци, както и начини за преодоляването им.

  Модулът "Включване на семейството” съдържа различни дейности и техники, които да гарантират необходимостта от съвместна работа с родителите. Бяха разгледани различни начини за подобряване връзките училище-семейство. Целите на проекта са да подобри сътрудничеството между семейството и училището и да развие практически умения за ефективно сътрудничество.

  Модулът „Създаване на позитивна среда в класната стая” включва основни моменти, свързани с организацията на класната стая, ориентирана към ученика, утринна среща и тематично обучение. Целите на модула включват запознаване с основните моменти при организацията на класната стая, структурата, целите и функцията на утринната среща и възможностите, които предлага тематичното обучение. • През първата година бяха организирани обучения за 50 учители от съответните училища;

  На всеки участник беше раздаден пълен комплект модули и други образователни материали. По време на всяко обучение се поставяха конкретни задачи за реализация, които се дискутираха при всяка среща и се споделяше опит.

 • През втората година бяха организирани 12 срещи с 75 родители и 4 срещи с 46 учители в трите училища – „Васил Левски” – 35 родители и 20 учители, „Никола Обретенов” – 20 родители и 13 учители и „Алеко Константинов” – 20 родители и 13 учители по теми отнасящи се до общуване, връзката семейство-училище, ролята на Училищното настоятелство. На тези срещи присъстваха представители на РДВР - Русе, Държавната Агенция за закрила на детето, ХЕИ и др., които изразиха готовност за сътрудничество.

  Целта на тези срещи е новите участници и тези, които са участвали в срещите през изминалата година да обменят опит и информация за дейностите през Лятната Програма.

 • Беше създадена работна група, която се състои от 14 членове: директорите на трите училища, учители, родители (членове на Училищните настоятелства), представители на Регионалния Инспекторат по образованието, на община Русе и двама представители на Фондация „Асоциация на Обединените Нации”
 • На всяко училище бяха раздадени образователни материали, които бяха разпределени между различните класове.
 • Бяха организирани две Летни Програми – през 2003 и 2004 година, където бяха включени 140 деца от трите училища. Втората Лятна Програма беше организирана на базата на добрите резултати от предишната година. Дейностите по Програмата включваха извънурочни занимания като консултации, изкуство, спорт, компютри, родинознание, музика, разположени в различни центрове по дейности във всяко училище. Дейностите в тези центрове провокират развитието на езика, умения за стратегическо планиране, практически и организационни умения. В заниманията участваха като доброволци и родители . Община Русе осигури закуска за участниците в Лятната Програма. Учениците сами избраха в коя дейност да се включат. Много други ученици изразиха желания да се включат в Лятната Програма.

  Това са няколко примера как бяха организирани дейностите в трите училища:

  • Учениците и възпитателите от училище „Васил Левски” ходиха на басейн и се забавляваха;
  • Учениците от училище „Алеко Константинов” изработиха чудесни играчки от памук и дървен материал;
  • В училище „Никола Обретенов” организираха изложба с предмети на изкуството, изработени от децата. Учениците използваха различни техники и материали – моливи, пастели, акварелни бои и показаха направеното на своите родители и учители.

В края на Лятната Програма беше организирано празненство за учениците с изложби, викторини, състезателни игри и музика и изявилите се бяха наградени. Учениците имаха възможност да покажат техните уникални изработки и какво са научили. Имаше голям интерес от местните телевизии, вестници и радио. Инициативата беше много добре приета от всички учители, родители и деца от трите училища. Всички родители бяха радостни, че децата им са на сигурно място и заети с интересни училищни дейности, съобразени с техните интереси.

Изводи:

 • Обучението на учителите подобри техните умения при изграждане и работа в позитивна класна стая, изграждане на атмосфера без предразсъдъци и разрешаване на проблеми възникнали между учениците;
 • Включването на родители в училищния живот и дейности даде възможност за успешно сътрудничество;
 • И двете Летни Програми бяха много успешен начин за включване на децата в различни училищни дейности за да бъдат предпазени от отрицателното влияние на улицата и за изграждане на положително отношение към училище. Лятната Програма беше много полезна за децата в риск, като им даде възможност да работят независимо и да натрупат опит и умения.

Учениците от трите училища бяха много доволни от Лятната Програма. Бяха подготвени и мотивирани да се върнат в училище следващата година.

top   home

Created by ABC Design & Communication