Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Насърчаване интеграцията на ромите"

Проект “Насърчаване интеграцията на ромите”, подпроект “Достъп до образование и обучение на ромски представители за работа в администрацията и полицията” продължи 17 месеца (2001-2002 г) и беше финансиран по Програма ФАР на Европейската Комисия. Основен апликант беше Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет.

В рамките на проекта бяха обучени учителите от избраните 19 училища в целевите региони в интерактивни методи на преподаване включително Образование без предразсъдъци.

Чрез този проект се дава възможност учителите от избраните 19 училища от съответните региони да бъдат обучени в интерактивни форми на преподаване вкл. и в “Образование без предразсъдъци”.

Целите на проекта са да внедри и насърчи позитивни практики за преодоляване на предразсъдъци и интегриране на ромите в българското общество в областта на образованието, да предостави на ромските ученици възможност за подобряване на достъпа им до качествено образование в началното и основните училища и университети както и повече знания и умения за работа в публичната администрация и структурите на полицията.

Целевите групи са – учители, помощник учители от съответните училища, представители на училищните настоятелства, роми, които завършват средното си образование, роми експерти, които работят в централната и регионалните администрации, роми, работещи в полицията.

Бяха осъществени следните дейности:

А) Бяха проведени обучения за 100 учители и помощник учители от различните целеви групи както следва:

 • София – с участието на 20 учители и помощник учители от всички училища в проекта;
 • Сливен – с участието на 19 учители и помощник учители от всички училища в проекта;
 • Пловдив и Пазарджик – с участието на 39 учители и помощник учители от всички училища в проекта;
 • Монтана– с участието на 27 учители и помощник учители от всички училища в проекта.

Общият брой учители и помощник учители е 105.

През трите дни участниците бяха обучени по следните теми: Група и екип. Условия за изграждане на екип. Работа в екип. Комуникация и екип; Ромска култура в контекста на многокултурното образование. Образование без предразсъдъци. Сътрудничество със семейството; Билингвално образование. Изграждане на среда, стимулираща езиковото развитие. Класна стая с център – детето. Учене чрез игра.

По време на проведените обучения Фондация “Програма Стъпка по Стъпка” е дарила на всеки участник и училище следната методическа литература: Комплексна методика за училищна зрелост на 6-7 годишни деца; 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес; Дейности, насочени към детската и ученикова личност; Сексуалното насилие – заплаха за нашите деца; Спрете насилието върху децата; Информационни брошури и диплянки; Тренинг пакети от проведените обучения.

Б) Бе сформирана работна група, която включваше представители на МОН и различни НПО. Тази група изработи длъжностна характеристика на помощник на учителя.

Работата на работната група по изработването на длъжностната характеристика включва всички най-добри идеи, които са съществували през последния период от време и отразява следните по-важни моменти:

 • ролята на помощник на учителя, която тя/той трябва да изпълнява в училище с оглед достъпа до по-качествено образование в училище;
 • подготовката и квалификацията, която тя/той трябва да имат;
 • взаимоотношенията с учителя по време на учебния процес, както и с целия педагогически екип в училище;
 • стратегии за работа по включване на семейството.

В) ЮЗУ “Неофит Рилски” се проведе обучение на 50 помощник учителя за получаване на документ за педагогическа правоспособност.

Обучението се извърши в продължение на два семестъра, като в него е включена и държавна практика и държавни изпити. В обучението са взели участие 10 преподавателя от ЮЗУ, като от тях един професор, четирима доценти, трима доктори на науките и двама гл. асистента. Обучението се извърши на база утвърден от Академичния съвет и приет от Работната група “Учебен план за придобиване на педагогическа правоспособност на помощник – учители”.

Г) Бе сформирана работна група, която включваше представители на различни правителствени и неправителствени организации – УНИЦЕФ, ДАЗД, МИЧП, учители работещи с ромски ученици.

Тази работна група изработи учебна тетрадка /2000 бр. тираж/ за ученици роми от подготвителните класове. Тетрадката беше публикувана по-късно същата година.

Целта на тази тетрадка е подпомагането на учениците роми за овладяване на български език с оглед достъп до по-качествено образование. Тя е структурирана така, че да развива лингвистичното ниво по посока достигане на определен речников запас, като се базира на принципа “учене чрез игра” и е добре онагледена.

Е) Бе сформирана работна група с представители на различни правителствени и неправителствени организации – МОН, УНИЦЕФ, ДАЗД, МИЧП, Института по етнография към БАН и учители, работещи с ромски ученици. Работната група разработи методическо ръководство към учебника по Роден край и Родинознание от НУ, което да включва елементи от ромска култура и история. Това ръководство е издадено в тираж 2300 бр., като преди началото на учебната година се проведе обучение на 100 учителя и помощник учители за работа с него.

Ж) Бе извършено обучение по Ръководството по ромска култура и история към учебника по Роден край и Родинознание за началното училище в Монтана, София, Пловдив и Сливен.

98щник учители от всичките 19 училища, включени в проекта, взеха участие. Броят участници по места е както следва: от област Монтана – 26 души; от област София – 15 души; от област Пловдив – 36 души; от област Сливен – 21 души

Всеки участник получи ръководството и комплект раздавателни материали, свързани с обучението. На всяко училище бяха раздадени по 10 броя от ръководството и 10 броя от учебното помагало “Хайде да се запознаем” за деца от подготвителен клас. По-късно на база заявки всяко училище ще получи допълнителни бройки.

З) Бяха проведени двудневни обучения за 100 представители на училищни настоятелства както следва: София - 11 човека; Сливен - 19 човека, представляващи всички включени в целевата група училища; Пловдив и Пазарджик - 36 човека; Монтана - 32 човека.

В рамките на два дни участниците бяха обучени в следните теми: Основни стъпки при набиране на средства; Работа с донори; Краткосрочно и дългосрочно планиране; Набиране на средства чрез писане на проекти; Мониторинг и оценка; Устойчивост на проекта.

И) В ЮЗУ бяха проведени кандидат-студентски курсове за 50 човека от ромски произход, завършили средно образование.

ЮЗУ даде възможност за кандидатстване в 14 специалности на участниците в кандидат-студентските изпити в предварителната сесия.

Й) Бе проведено тридневно обучение за 32 роми, работещи в областните администрации в страната.

Това обучение се проведе съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет. По време на обучението участниците бяха запознати с различни законодателни актове, бяха раздадени CD със законодателната уредба в страната. В продължение на един ден с участниците бе проведен тренинг по решаване на конфликти.

К) Според решение на Работната група бяха проведени три обучения на роми, работещи в полицейските структури.

По време на 14-дневните обучение са взели участие 90 роми /сержанти и/или офицери/, работещи в полицейските структури. Първите 10 дни участниците са преминали специализирано обучение от квалифицирани лектори от Полицейската академия, а последните 4 – обучение в “Образование без предразсъдъци” и “Решаване на конфликти”.

В Академията на МВР се проведе кръгла маса с началници от различни РДВР, РПУ и полицейски участъци, свързана с работата им в райони с преобладаващо ромско население. По време на дискусията бяха разисквани въпроси, свързани с интеграцията на ромите в обществото и достъпа до образование, особено за полицаите роми, работещи в полицейските структури, ефекта от обучението на роми-полицаи по посока развитие на професионалния им статус и квалификация, взаимодействие между полицейските служители и ромите, както и взаимодействие между полицията и местната администрация за работа с ромите..

На база получените резултати бяха направени следните изводи:

 • участниците научиха нови техники и методи за подобряване на работата си в училище и при подпомагане на ромските ученици да научат български език и възможността им за по-добър достъп до образование;
 • Придобиха нови умения за работа в екип;
 • Високо бяха оценени ролята и функциите на помощник учителя и включването на семейството в работата в училище;
 • Стана ясна нуждата за преглеждане и представяне съдържанието на учебния план в контекста на образование без предразсъдъци;
 • Бяха очертани някои основни тенденции в съвременната педагогика и тяхното място при решаване на етно-културни проблеми;
 • Стана очевидна ролята на помощник учителя като връзка между детската градина и училището;
 • Представители на ромската общност бяха привлечени и включени в дейностите на училището;
 • Бяха създадени партньорства;
 • Беше получена и разпространена между участниците информация относно различни донорски организации;
 • Беше осъзната важната роля на Училищните настоятелства като защитник на училищната общност;
 • Участниците придобиха някои основни умения при разрешаване на конфликти;

Проектът макар и пилотен е успешен модел за десегрегация, чрез предоставяне на достъп до качествено образование и може да бъде мултиплициран в други региони с ромско население в цялата страна.

top   home

Created by ABC Design & Communication