Фондация Програма Стъпка по Стъпка
 Кои сме ние?
 Философия
 Развитие на програмата и  Проекти
 Квалификационна дейност
 Акредитация на Програма
 Стъпка по Стъпка
 Методическа литература
 Нашата мрежа
 Партньори
 Контакти
Проект "Учители за многоезикова- мултиетническа Европа"

Това е тригодишен проект, финансиран по Програма Сократ на Европейската Комисия. Основният акцент е езиковото и междукултурно образование в многетническата класна стая. Проекта се осъществява в сътрудничество с три организации и техните мрежи в 3 държави - Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" - България - координатор, фондация "Широко отворено училище" - Словакия и Център за обучение на учители и изследвания - Испания.

Целта на проекта е да подобри качеството на процеса на преподаване и обучение и да внедри нови технологии на преподаване, които отговарят на европейските стандарти и очаквания в областта на многоетническите комуникации.

Целевите групи са 30 учители от всяка държава, които работят в многоетническа класна стая, образователни институции, университети, ученици в неравностойно положение, семейства, които работят в многоетническа среда.

Докладът, изготвен след провеждане на изследване за оценка на нуждите, дава информация за състоянието на процеса на обучение във всяка държава, качеството на образование, което се предоставя на учениците билингви, причините за тяхното отпадане и оценка на нуждите, на основата, на които се разработват модулите за обучение на учители - Интерактивни методи в многоетническа учебна среда, Включване на семейството и Нови подходи при ограмотяването.

Всички учители, включени в проекта са обучени по трите модула и Информационни компютърни технологии.

Проектът допринася за насърчаване на равни възможности за качествено образование за интеграция на децата на работници мигранти, роми и други представители на малцинства, улесняване изучаването на официалния за страната език от деца, чийто майчин език е различен от езика на преподаване, за да се избегне риска от образователна и социална изолация; насърчаване на междукултурното образование.

Крайните продукти са публикуването на 3 модули за обучение, CD, web-site, видео филми, отразяващи дейностите в съответните класни стаи, международна конференция и изграждане на международна мрежа между страните участнички.

Повече информация по този проект може да намерите тук

top   home

Created by ABC Design & Communication