INTERNATIONAL STEP BY STEP ASSOCIATION - ISSA

 

ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА СТЪПКА ПО СТЪПКА” - БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА НА УЧИТЕЛЯ

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 

2005

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

o      Въведение в сертифицирането като процес и образователните стандарти за оценяване  качеството на работа на учителя;

 

o      Често задавани въпроси;

 

o      Основна информация за процеса на сертифициране;

 

o      Ръководство на учителя; 

 

o      Ръководство на оценителя.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

o      № 1 - Образователни стандарти за оценяване качеството на работа на учителя;

 

o      № 2 - Изисквания към портфолиото на учителя;

 

o      № 3 - Формуляр за кандидатстване за международен сертификат на ISSA;

 

o      № 4 - Информация за ISSA -Международна асоциация „Стъпка по Стъпка”.

 

 


 

 


ЗАЩО ВЪВЕЖДАМЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА НА УЧИТЕЛЯ?

 

 

 

 

Общоприет факт е, че когато се извършва определена дейност, тя подлежи на оценка. Колкото техниката на оценяване е по-надеждна, толкова резултатите са по-достоверни. Този факт важи особено за оценяване  качеството  на работа на учителя.

 

Процесът на оценяване дава възможност на всички работещи в детски градини или училища да подобряват и усъвършенстват учебно-възпитателния процес и качеството на конкретната си работа.

 

През 2001- 2002 година международен екип от експерти разработи окончателен пакет от Образователни Стандарти  за учители работещи по Програма "Стъпка по Стъпка" и  процедура за тяхното  сертифициране. Основна  цел на Образователните Стандарти е да обединят в система критериите за оценяване работата на учителя.

Екипът ги предостави за разпространение и приложение на Международната Асоциация "Стъпка по Стъпка" - ISSA (International Association "Step by Step" ), (вж. Приложение № 4). Това наложи и появата на Ръководство за Сертифициране, чиято целта е да даде изчерпателна информация за процедурата по оценяване и сертифициране.

По тези Образователни Стандарти за Сертификат може да кандидатства всеки учител.

 

 

 

В Република България право за сертифициране качеството на работа на  учителя е предоставено от ISSA на Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”.

 


 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

 

Кой може да кандидатства за Сертификат?

 

o       Всеки учител, който отговаря на критериите на Образователните Стандарти за придобиване на Сертификата (за Образователните Стандарти вж. Приложение № 1).

 

Кой оценява учителите и присъжда Сертификата?

 

o       Сертификатът  се дава от акредитирана организация (в България това е Фондация "Програма Стъпка по Стъпка") по препоръка на оценители, които са преминали международно обучение и са придобили сертификат на ISSA за извършване на тази дейност.

 

Какво e значението на Сертификата за учителя в детската градина и училището?

 

o       Международният сертификат е валиден в 28 страни от Европа и света;

 

o       Признание за професионалното развитие на учителя;

 

o       Безплатни методически материали, издавани от фондация "Програма  Стъпка по Стъпка", свързани с педагогическата квалификация на учителите.

 

 

Колко време е необходимо за да се придобие Сертификата?

 

o       Това е процес, който е индивидуален за всеки кандидат. Оценители наблюдават работата на учителя при две посещения. Минималният интервал между тях е 4 месеца, т.е. времето за придобиване на Сертификат отговаря приблизително на този период.

 

 

 

 

 

 

Кой още може да използва  Образователните Стандарти?

 

o       Директори на детски градини и училища и университетски преподаватели, които имат за цел осигуряване  взаимовръзката между теорията и практиката и достъп до  качествено   образование;

 

o        Експерти в областта на образованието, които работят за усъвършенстване  на образователната политика;

 

o       Представители на институции, които  разработват учебни планове, програми и учебници;

 

o      Неправителствени организации, училищни настоятелства и родители.

 

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРОЦЕСА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 

 

Образователните Стандарти са основата в процеса на  сертифициране и :

 

o      служат  за самооценка на учителя;

 

o      гарантират качеството на образованието;

 

o      предполагат използването на интерактивни методи и подходи за работа с център детето;

 

o      подпомагат планирането, което повишава качеството на работа;

 

o      мотивират учителите да извършват ефективна промяна в работата си.

 

 

Учителят, които желае да бъде сертифициран е необходимо да премине през целия процес  като:

 

o       направи самооценка на своята работа по Образователните Стандарти;

 

o       подаде формуляр за кандидатстване до акредитираната организация. Така се осъществява връзка с оценител, който поддържа обратна връзка с учителя; предлага практическа подкрепа и подготвя кандидата за процеса на сертифициране;

 

 

Оценител е представител на акредитираната институция, който:

 

o       отговаря на определени критерии, участвал е в международно обучение и е сертифициран от ISSA;

 

o        работи с кандидата за сертификациране  и го подпомага по време на целия процес;

 

o       заедно с други двама независими оценители препоръчва кандидата за сертификациране;

 

o       сертификационният процес завършва с присъждане на Сертификат или неприсъждане.

 


 

РЪКОВОДСТВО НА УЧИТЕЛЯ

 

Преди наблюдението учителят:

 

o       се е запознал с критериите на Образователните Стандарти за Сертифициране;

 

o       установява, че той/тя отговаря на критериите на Образователните Стандарти чрез самооценка според Образователните Стандарти и изискванията по портфолиото;

 

o      изпраща формуляр за кандидатстване и портфолио ( с копия от документи и материали)  на следния адрес:

o      гр. София, 1000, ул. "Бачо Киро" 14, фондация "Програма Стъпка по Стъпка" – за Международен сертификат на ISSA

o      (вж. Приложение № 2 – Изисквания към портфолиото на учителя и Приложение № 3 - Формуляр за кандидатстване за международен сертификат на ISSA)

 

o      След получаване на формуляра, представител на фондацията се свързва с кандидата и обсъжда по-нататъшната съвместна работа .

 

o      Преди посещението на оценителите, учителят получава информация за областите, в които ще бъде  наблюдаван.

 

 

Процес на наблюдението:

 

o      В присъствието на оценителите, учителят работи по обичайния си начин, като реализира планираните дейности Оценителите по никакъв начин не се намесват в работата  на учителя по време на наблюдението!!!

 

o      След края на наблюдението оценителите провеждат среща с учителя. Тя има за  цел да се събере допълнителна  информация за дейности, които не могат да се наблюдават по време на посещението.

 

 

След наблюдението:

 

o      В срок от 14 дни учителят получава от оценителите:   Доклад от наблюдението, който включва постигнатите успехи и затруднения;

План за подобряване  качеството на работа, който включва   стратегии за подобряване на работата;

Докладът и Планът се предоставят на  учителя   в писмен вид и се обсъждат с него.

 

o      Следващото посещение на оценителите се провежда най-малко  4 месеца след първото. През този период учителят получава консултации (ако е необходимо) и работи по препоръките от Плана за подобряване качеството на работа.

 

o      Посещението протича по същия начин като предходното

 

Възможни резултати:

 

А: учителят се предлага от оценителите за получаване на Международен сертификат, който му се присъжда от ISSA;

 

В: учителят не се предлага за сертифициране.

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО НА ОЦЕНИТЕЛЯ

 

 

Преди наблюдението оценителят:

 

o       получава формуляра за кандидатстване и портфолиото  на учителя от акредитираната организация;

 

o       се свързва с кандидата за Сертификат и уточнява датата за посещението с още  двама оценители.

 

Процес на наблюдението:

 

o       Оценителите отиват най-малко 15 минути преди началото на наблюдението;

 

o      В продължение на 3-4 часа, оценителите наблюдават работата на учителя и по никакъв начин не се намесват в нея;

 

o      Когато наблюдението завърши, оценителите индивидуално попълват Форма за наблюдението и подготвят въпроси, свързани с области и дейности, които не могат  да се наблюдават по време на посещението;

 

o    Следва среща с учителя, при която  се събира допълнителна  информация за дейности, които не са наблюдавани по време на посещението.

 

След наблюдението:

 

o      В период от 14 дни оценителят изпраща на учителя Доклад от наблюдението, който включва постигнатите успехи и затруднения и

План за подобряване  качеството на работа, който включва   стратегии за подобряване на работата.

Докладът и Планът се предоставят на  учителя   в писмен вид и се обсъждат с него;

 

o      Следващото посещение (не е задължително оценителите  да са същите) се провежда най-малко след 4 месеца, когато учителят е постигнал напредък и е отговорил на препоръките от Плана и консултациите;

 

o      Начинът на протичане на посещението е аналогичен на предходния.

 

Възможни резултати:

А: Оценителите предлагат учителя за присъждане на Международен сертификат на ISSA;

 

     В: Оценител продължава да работи с учителя за подобряване на конкретната му работа, насочена към постигане на Образователните Стандарти. Следващото посещение е възможно след 4 месеца.

 

 

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЦЕСА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 

Време

Учител

Оценител

 

І стъпка

непрекъснато

 • Познава и отговаря на критериите на Образователните Стандарти за оценяване

 

 

ІІ стъпка

 • Изпраща формуляр  за кандидатстване   в офиса на акредитираната организация
 • Свързва се с учителя и определя датата на посещение; изпраща на учителя информация за областите, които ще бъдат наблюдавани от оценителите

 

ІІІ стъпка

1 ден

 • Наблюдение на учителя от оценителите
 • Наблюдават работата на учителя; не се намесват в нея

ІV стъпка

след наблюдението

 • Среща на оценителите с учителя
 • Проверяват чрез въпроси тези области от стандартите, по които нямат преки наблюдения

V стъпка

След 14 дни

 • Получава Доклад от наблюдението и План за подобряване  качеството на работата
 • Разработва в писмен вид Доклад от наблюдението  и План за подобряване  качеството на работата

 

VІ стъпка

непрекъснато

 • Получава консултации
 • Оказва конкретна методическа и практическа подкрепа

VІІ стъпка

след 4 месеца

 • Следващо посещение на оценителите (вж. Стъпки ІІІ – V)

 

 • Второто посещение се състои след уточняване на конкретната дата

VІІІ стъпка

А: присъждане на Международен сертификат на ISSA

 • Предлага учителя за присъждане на Международен сертификат на ISSA

 

 

В: Ако стандартите не са изпълнени не се присъжда сертификат

 

 

 

 

Пълното сертифициране включва:

 

o      Най-малко 2 посещения на оценители;

 

o      Приблизително 7-8 часа наблюдение;

 

o      Обратна връзка за учителя;

 

o      Доклад от наблюдението и  План за подобряване качеството на работа;

 

o      Консултации (при необходимост);

 

o      Присъждане/ неприсъждане на сертификат.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ :

 

1.  Образователни стандарти за оценяване качеството на работа на учителя.

 

2. Изисквания към портфолиото на учителя.

 

3. Формуляр за кандидатстване за международен сертификат на ISSA.

 

4. Информация за ISSA -Международна асоциация „Стъпка по Стъпка”.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

ПРИМЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРТФОЛИОТО НА УЧИТЕЛЯ

 

 

o       документи, които доказват: завършена  образователно квалификационна степен, допълнителни квалификации (ПКС  специализации, курсове, семинари и др.);

 

o       примерни разработки на планове от проведени ситуации/уроци;

 

o       проекти, по които е работила групата/ класа (цели, развитие и крайни резултати/ оценяване на проекта);

 

o       примери за разнообразни дейности ориентирани към индивидуализация ( стилове на учене, типове интелигентност и др.);

 

o       продукти от дейността на децата (писмени работи, рисунки, изработени книжки и др.), които съдържат  самооценка на децата и оценка от учителя;

 

o       примери за организация на средата (правила на класа, информационни табла, наличие на класна библиотека и др.);

 

o       видео-записи/ фото-документиране, което показва работата в групата/ класа;

 

o       примери за взаимодействие със семействата на децата (родителски срещи, информация за развитието и работата на детето, съвместни дейности и др.);

 

o       записки на собствени наблюдения по време и след работа;

 

o       индивидуален план за кариерно развитие (самообразоване, използване на специализирана литература, посещение на квалификационни форми и др.);

 

o       други материали по преценка на учителя (препоръки, публикации, методически пособия и др.).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ НА ISSA

 

Име и фамилия:

 

Адрес на учебното заведение:                       Телефон за контакт:

 

 

 

 

Електронен адрес:

 

Приложете професионална автобиография – не повече от 3 страници

 

 

 

 

Мотивационно писмо, свързано с получаването на Сертификата на ISSA

 

 

 

 

Бележки:

 

 

 

Дата:                                                                        Подпис:

 

Никаква информация, свързана с наблюденията  няма да бъде предоставяна на трети лица без изричното съгласие на учителя.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ СТЪПКА ПО СТЪПКА - ISSA

 

 

Международната Асоциация „Стъпка по Стъпка” (ISSA) е не-правителствена организация, регистрирана в Холандия.

 

Целта е насърчаване принципите на демокрацията, осигуряване на равни възможност за всички деца и достъп до качествено образование.

 

Визията на ISSA е за едно отворено общество, където общността помага на децата да реализират своите възможности и взимат активно участие в процеса на обучение.

 

ISSA разработва образователни стратегии и политики; насърчава прилагането на образователни програми с център детето; стимулира активното включване на родителите и общността в училищния живот; извършва непрекъсната изследователска работа; взима участие  в реформи на образователната система; предлага обучение на педагогически кадри; подпомага внедряване на национални, регионални и международни проекти; осигуряват форум за педагози, експерти и участници в определянето на образователната политика да споделят знания и опит.

 

За да научите повече за ISSA, моля посетете web страницата - http://www.issa.nl