ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

ФОНДАЦИЯ "ПРОГРАМА СТЪПКА ПО СТЪПКА" - БЪЛГАРИЯ

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА НА УЧИТЕЛЯ

 

 

         1. Индивидуализация.

 

         2.Учебна среда.

 

         3. Участие на семейството.

 

         4. Стратегии на обучение за целенасочено учене.

 

         5. Планиране и оценка.

 

         6. Професионално развитие.

 

         7. Социално приобщаване.

 

 


 

Наблюдение:

#1  Индивидуализация

Учителите използват своите знания за развитието на детето и взаимоотношенията с децата и техните семейства, за да оценят и се съобразят с уникалните потребности и потенциал на всяко дете.

Показател        

Какво би могло да се наблюдава

Примери/ Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

1.1    Учителите стимулират положителна представа за собственото “АЗ” като взаимодействат с отделните деца по начин, съответстващ на техните знания за детското развитие.

 

Взаимодействат често с всяко дете, като демонстрират обич, интерес и уважение

 

 

Говорят по дружелюбно, вежливо и уважително начин с децата на нивото на очите им, като използват имената на отделните деца.

 

 

Осъществяват не-вербална връзка с децата като се усмихват, докосват и прегръщат.

 

Осъзнават силните страни на личността на всяко дете и неговите постижения във времето; посочват и подкрепят ежедневно уменията и постиженията на всяко дете, като осигуряват признаване на успеха на всяко дете.

 

Поддържат връзка със семействата относно постиженията на техните деца (образци от дейности, писма, телефонни обаждания и т.н.).

 

Демонстрират знания от теорията за развитие на детето, като съобразяват стратегии на учене и очаквания с индивидуалното развитие на детето.

 

 

 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

1.2       Учителите разбират, че малките деца се различават значително по начина и скоростта на своето израстване, мислене, език и социалните умения поради индивидуалните и културни различия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служат като посредници, които поддържат индивидуалното израстване  според темпото на развитие на всяко дете.

 

 

Отнасят се по еднакъв начин, с уважение и внимание към децата с различна етническа принадлежност, религия, социално-икономическо ниво, култура пол и раса.

 

 

Предоставят на децата равни в възможности да участват във всички дейности.

 

 

Признават индивидуалните потребности на децата, включително на деца със специални образователни потребности и създават и приспособяват учебна среда и дейности опит за да отговорят на тези нужди.

 

 

Разработват задачи, които отчитат индивидуалните стилове на учене на учениците (примерни дейности: интервю, постери за визуалните учащи се.)

 

 

Дават възможности за избор и оставят време учениците да работят самостоятелно и в групи по собствен избор.

 

 

 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

1.3 Учителите постоянно изучават културата, историята, ценностите и характеристиките на семействата и  децата, които обучават.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажират отделните деца в разговори за хората, местата и нещата, които означават много за тях; осигуряват им възможности да споделят опита си с другите деца.

 

 

Признават и подпомагат приноса на етническите групи, особено на групи представени от децата в занималнята/ класната стая.

 

 

Използват материали и оборудване, които отразяват разнообразието на децата и семействата, с които работят в клас.

 

 

Разработват и се ангажират в дейности по начини които редовно акцентират върху културата и традициите на децата и техните семейства.

 

 

Подпомага работата на децата при създаване на книги, вестници, списания, които разказват за историята и ценностите на различни етноси.

 

 

Осигуряват възможности на децата и родителите да разработват образователни материали , които отразяват национални традиции и обичаи, и т.н.

 

 

Подпомагат включването на децата като организатори на фестивали/празници, изложби, спортни състезания, екскурзии, разработка на вестници и други учебни дейности; всички те отразяват разнобразието на културната история на семействата и общностите.

 

 

 


 

Наблюдение:

#2  Учебна среда

Учителите допринасят за ангажираща, стимулираща и приобщаваща среда чрез организирането й по начин, който най-ефективно подпомага децата при поемане на риск при учене, при упражняване на демокрация, както и при съвместна и самостоятелна работа.

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

2.1 Учителите разбират влиянието на физическата среда върху развитието на децата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебната среда дава възможност на децата да се движат безопасно в занималнята/ класната стая и ги насърчава да правят избор и да учат активно.

 

 

Осигуряват индивидуално пространство където децата да съхраняват личните си принадлежности.

 

 

Работят с материали и учебни пособия, съответстващи на развитието на децата, включително разработени от самите тях, които отразяват разнообразни расови, полови и възрастови характеристики и са приспособени за ползване от всички деца.

 

 

Насърчават играта, изследването и експериментирането с материали, които са многофункционални и не включват предварително  ограничение за работа с тях.

 

 

Излагат произведенията на децата в занималнята/ класната стая и извън нея и по атрактивен начин на нивото на очите им, така че да могат всички да ги виждат.

 

 

Преподреждат физическото пространство за да отговорят на потребностите на различните възрастови групи, отделните деца и/или учебното съдържание; оценяват промените в потребностите с времето и израстването на децата (интелектуално и физически).

 

 

Осигуряват учебни материали, които мотивират децата да провеждат самостоятелни изследвания в търсене на информация (например, речници, енциклопедии и т.н.).

 

 

Разширяват образователните ресурси като използват източници на общността (библиотеки, работни места, клубове, членове на общността и т.н.).

 

 

Разработват учебни материали с децата, които са индивидуализирани за дадена учебна дейност или за потребностите на детето.

 

 

Споделят отговорността за учебната среда и материалите на занималнята/ класната стая с децата, като изискват от тях да правят съобщения, инициират дейности и поемат отговорност за определени задължения.

 

 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

2.2 Учителите моделират, насърчават, и предлагат възможности на децата в занималнята/ класната стая да формират и упражняват демократични ценности..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделират съпричастно отношение и положителни начини на общуване, като акцентират върху решаване на проблеми и уреждане на конфликти.

 

 

Включват децата при създаване на правила и определяне на ясни очаквания за тяхното поведение и участие в дейностите.

 

 

Демонстрират интерес към мислите и преценките на всяко дете.

 

 

Моделират и насърчават положителни взаимодействия между: учител - деца; деца - деца; учителите - останалия персонал на училището.

 

 

Признават и създават възможности децата да правят избор.

 

 

Ясно изразяват своите очаквания, идеи и цели.

 

 

Използват ситуации от живота на учебното заведение и общността, за да помогнат на децата да разпознават предразсъдъци, стереотипи и дискриминация, и да дискутират етичните аспекти на неравенството.

 

 

Осигуряват възможности за намиране на съвместни решения и създаване на общи правила (например, дебати и преговори).

 

 

Създават възможности (например, утринни срещи) и се възползват от ситуации, при които децата могат да упражнят правене на компромис и постигане на консенсус.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

2.3 Учителите подпомагат съвместното (кооперативно) учене като създават и моделират очаквания за поведение по време на работа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулират ясни очаквания

 

 

Прилагат принципи на справедливост и безпристрастност когато групират децата, признават тяхната компетентност, усилия и изпълнение на задачите. 

 

 

Създават ситуации при които децата работят съвместно, редуват се и си помагат за постигане на положителен резултат

 

 

Подпомагат развитието на само-регулирането у децата като осигуряват материали, време и подходящо подреждане на занималнята/ класната стая, така че децата да могат да избират и планират дейностите си.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Наблюдение:

# 3  Участие на семейството

Учителите изграждат партньорства със семействата, за да осигурят оптимална  подкрепа на ученето на децата и задоволяване потребностите на тяхното развитие

 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележди за изясняване на наблюдението

3.1 Учителите приветстват родителите и членовете на семейството в класната стая за да участват в образователния процес.

 

 

Поставят табла с послания за семействата.

 

 

 

Осигуряват писмена информация, която подпомага включването на родителите.

 

 

 

Информират родителите за краткосрочните и дългосрочните учебни планове. Предоставят информация за това как могат да се включат в работата на занималнята/ класната стая.

 

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

3.2 Учителите редовно се свързват със семействата, за да подсилят подкрепата за ученето на децата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запознават семействата с философията, целите, методиката и процедурите на учебната програмата чрез писмени материали и свободен достъп до информация.

 

 

Общуват с родителите, когато водят и вземат децата си.

 

 

Провеждат родителски срещи, за да говорят за постиженията и трудностите на отделните деца, както и да искат информация за очакванията, целите, опасенията и нуждите на родителите.

 

 

Индивидуализират общуването със семействата. Възможни методи за общуване: посещения в къщи; писмена и електронна кореспонденция за предаване на информация, свързана с определени събития и промени във физическото или емоционалното състояние на детето.

 

 

Пишат доклади за развитието на всяко дете.

 

Поддържат портфолио за всяко дете с писмена информация и образци от работата на детето.

 

 

Търси участие на родителите по отношение на критериите за оценка и развитие на детето.

 


 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

3.3 Учителите събират информация за интересите, хобитата, културната история и професиите на членовете на семействата и ги насърчават да участват по различни начини.

.

 

 

 

 

 

 

 

Използват разнообразна писмена информация (например, табла за обяви, лични покани, бюлетини и други) за запознаване на семействата с проектите и събитията на групата/ класа и включването им като партньори.

 

 

Насърчават членовете на семействата да се включват в организацията на учебни екскурзии, посещение на културни и спортни мероприятия, отдих на децата и други.

 

 

Насърчават родителите да допринасят  за целенасоченото учене на децата чрез предлагане на теми; гостуване в ролята на специалисти и други материали.

 

 

Провеждат проучване на родителите, за да определят областите на тяхната компетентност и желанието им за участие.

 

 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

3.4 Учителите споделят отговорности със семействата в процеса на вземане на решения, свързани с образованието на техните деца.

 

 

 

 

 

 

 

Споделят информация за развитието и ученето на детето, която родителите могат да използват у дома. 

 

Осигуряват материали, които родителите могат да използват, за да разширят и допълнят дейностите за учене.

 

Организират интерактивни семинари, като моделират решаването на проблеми.

 

 

Проучват целите и очакванията на родителите за техните деца.

 

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

Примери/Допълнителни бережки за изясняване на наблюдението

3.5 Учителите осигуряват възможности родителите да получат и обменят знания за грижите, развитието и образованието на децата.

 

 

Дискутират начините за отглеждането на деца и детското развитие, включително културното влияние, за да  осигурят последователност в грижите за децата.

 

 

Провеждат срещи със семействата, които да съдействат за обмен на обичаи и практики при отглеждането на деца.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

3.6 Учителите помагат на семействата да получат подкрепа и услуги за техните деца.

Съдействат на родителите да защитават правата на образование на децата си чрез предлагане на програми и проекти за родители.

 

 

Търсят начини за установяване на контакти с институции в общността за получаване на средства за децата и техните семейства.

 

 

 

Подпомагат семействата при ангажиране на специалисти за решаване на определени проблеми.

 

 

 

Редовно информират местните медии за проявите и потребностите на учебното заведение.

 

 


 

Наблюдение:

#4  Стратегии на обучение за целенасочено учене

Учителите разработват и въвеждат разнообразни стратегии за подпомагане на концептуалното разбиране и за насърчаване на иновацията, творчеството, самостоятелното проучване, социалното сътрудничество и изследване в рамките на и между отделните дисциплини.

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни ележки за изясняване на наблюдението

4.1 Учителите признават необходимостта от разнообразие в подходите на преподаване, за да се отговори на различните стилове на учене, темпераменти и други личностни особености на отделните деца.

 

 

Адаптират материали и подходи на обучение, за да отговорят на потребностите, интересите и особеностите на отделните деца.

 

 

Дават възможности на отделните деца да правят избор и да планират какво ще постигат всеки ден.

 

 

Предлагат подходящи дейности за обогатяване представите, знанията, уменията и компетентностите на децата,  които изпълняват задачите си по-бързо от останалите.

 

 

Използват разнообразни техники и визуални материали за да отговорят на специфични образователни потребности (например, постери, таблици с времето, видеофилми, аудиозаписи, манипулативи и т. н.).

 

 

Показател        

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

4.2 Учителите разработват и прилагат дейности за съвместно(кооперативно) учене, за да дадат възможност на децата да постигнат по-високи нива на разбиране, да поддържат взаимоотношения на взаимопомощ, да развиват  междуличностни умения и подпомагат способностите им за работа като самостоятелни учащи се.

 

 

 

 

Възлагат на децата отговорността за съвместна работа и решаване на проблеми за постигане на обща цел.

 

 

 

Предлагат ситуации при които децата са насърчавани да се редуват, да се изслушват и да използват материали съвместно.

 

 

Организират децата в различни видове групи (по двойки, малки групи, голяма група), за да могат те да разширят възгледите си чрез споделяне на знания, идеи и мнения.

 

 

Демонстрират уважение към правилата, установените норми и по този начин моделират и насърчават децата да правят същото.

 

 

Разполагат на достъпно място разнообразни материали които регулират съвместните усилия на децата (например, точки от дискусии, критерии за групова работа, дефиниции на различни роли и т.н

 

 

Прилагат принципите на справедливост когато групират децата, признавайки компетентност, усилия и изпълнение на задачите.

 

 

Подреждат мебелите така, че децата да могат да работят самостоятелно, в малки групи и в голяма група.

 

 

Формулират ясно очакванията си за участието  и поведението на децата по време на съвместна работа чрез дефиниране на специфични роли за подпомагане на сътрудничеството.

 

 

Правят необходимото адаптиране и регулиране за осигуряване на успешно участие на всички деца в съвместната работа.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

4.3 Учителите използват редица отговарящи на нивото на развитие на децата  дейности, случки и материали, които са подбрани така, че да ангажират децата в активно и целенасочено учене.

 

 

 

 

 

 

 

Подпомагат положителната самооценка и чувството на емоционално благополучие

 

 

 

Развиват социални знания и умения.

 

 

Насърчават децата да мислят, разсъждават, задават въпроси и  експериментират.

 

 

 

Стимулират развитието на речта и грамотността.

 

 

 

Подпомагат физическото развитие.

 

 

Осигуряват образователни материали, които отразяват различията в групата/ класа от гледна точка на пол, култура, религия и разлики в ученето; включват ги в различни дейности.

 

 

Организират групова работа и насърчават дебатите сред децата чрез дискутиране на спорни въпроси.

 

 

Насърчават децата да водят, провеждат и подпомагат групови дейности.

 

 

Задават отворени въпроси.

 

 

Предлагат различни ситуации при които децата да правят презентация пред групата, да споделят опит и правят заключения (например, „обмен на книги”, „стол на автора”, тетрадка на писателя).

 

 

Използват различни дейности за преходите по време на работа.

 

 

Осигуряват материали, които подпомагат решаването на проблеми.

 

 

Подбират материали, които са специфични в културно отношение, за да стимулират социалното включване.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

4.4 Учителите ценят и създават възможности за неформално учене в занималнята/ класната стая по време на преходите, почистването и изпълнението на задълженията в класната стая и т.н.

 

 

Поставят на стената списък със задълженията на децата .

 

 

Събират разсъжденията на децата и обратна връзка от тях относно различни дейности като полагане грижи за растенията и животните, организиране на обяда, регулиране на дейностите извън стаята.

 

 

Предлагат възможности свързани с развитието на социални умения (например, изразяване на чувства, редуване, и т.н.)

 

 

Моделират желано поведение в неформални ситуации.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

4.5 Учителите създават интегрирани умения, за да помогнат на децата да видят взаимовръзките между и сред учебните понятия и ежедневния опит.

 

 

Използват теми подбрани съвместно с децата, за да разработят тематични единици за изучаване през цялата учебна година.

 

 

 

Предлагат дейности, които се градят на предишни умения и знания на децата.

 

 

 

Насърчават децата да удължават дейностите във времето ( например, да продължат работата си по проект по изкуство няколко дни).

 

 

Насърчават използването на различни източници на информация необходими при обучението (например, енциклопедия, книги донесени от къщи, семейни разкази, албуми със снимки, Интернет.

 

 

 

 


 

#5 Планиране и оценка

Учителите разработват планове на база държавните образователни изисквания и индивидуалните потребности на децата, както и на основата на системен подход за наблюдение и оценяване напредъка на всяко дете.

 

Показател

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

Examples/Further Notes for Clarification

5.1 Учителите признават важността на  дългосрочното планиране.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създават планове, които отразяват подход към детето като цяло и се включват едновременно физическите, когнитивните, социалните и емоционалните страни на децата.

 

 

Подготвят тематични единици и проекти изградени върху интересите на децата, които съответстват на необходимите цели на обучението.

 

 

Разработват дългосрочен план с примери, които включват:

         Как и кога ще се установят дейностите и правилата?

         Как ще участват семействата?

– Как ще се празнуват определени събития и празници?

         Кои важни характеристики на развитието ще бъдат постигнати?

 

 

 

Създават планове за дейности, които включват националните стандарти, методиката на активно учене и множество критерии за демонстриране на компетентност.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

5.2 Учителите разработват краткосрочни планове за проекти и учене.

 

 

 

Включват разнообразие от дейности в ежедневния план за да отговорят на разнообразието на стиловете на учене и способностите на децата.

 

Осигуряват баланс между тихите и шумни периоди, дейностите в и извън занималнята/ класната стая, индивидуалните и груповите(в малка и голяма група) дейности, и структурираното и неструктурирано учене.

 

 

Адаптират плановете според динамиката на групата/ класа, неочакваните промени на средата или графика, и/или специалните потребности на отделното дете.

 

 

Използват разнообразие от източници за разработване на учебни дейности, които се простират извън занималнята/ класната стая и мотивират за непрекъснато изследване.

 

 

Подкрепят съвместното учене, обучението на дете от дете и взаимодействието ученик-ученик.

 

 

Използват начини за оценяване, които са достатъчно всеобхватни и включват нива на таксономията на Блум (анализ, синтез, оценка т.н.)

 

 

Свързват интегрираните знания със знанията от другите предмети.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

 

5.3 Учителите включват децата, семействата и други професионалисти в процеса на планирането.

 

 

 

 

 

 

 

 

Използват интересите на децата като ръководство за представяне на идеи по един съдържателен начин.

 

 

 

 

Включват специалните интереси на семействата, учителите и други членове на общността при планирането за да осигурят по-разнообразна учебна среда.

 

 

Използват разсъжденията на децата за тяхната работа, знанията и опита им в процеса на планиране.

 

 

Активират предишни знания на децата като включват интересите им.

 

 

Търсят информация (като използват интервюта или други средства за комуникация) от родителите за техните знания и умения, които да включат в плановете на своите дейности.

 

Събират информация (като използват интервюта или други средства за комуникация) от родителите за очакванията им за тяхното дете и включват тази информация в индивидуални учебни/образователни планове.

 

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

 

5.4 Учителите използват разнообразие от непрекъснати стратегии за оценяване като избягват предразсъдъците и етикирането.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събират информация
(например, описателни бележки, разкази, списъци за проверка, и разговори с децата) във връзка с начините, по които децата прекарват времето си, социалното им взаимодействие, работа с учебните материали, езиково развитие, решаване на проблеми.

 

 

Събират образци от работата на децата по писане, изкуство, аудиозаписи на четене, диктовки, литературни дневници,и записи от групово участие в проекти и т. н.

 

 

Демонстрират ползата и ограниченията на различните методи за оценяване  и аргументират избраните методи.

 

 

Създават неформални инструменти за оценяване.

 

 

Разработват алтернативни оценявания, които включват индивидуални улеснения(повече време, четене на откъси, помощна технология и т.н.) за децата със специални образователни потребности.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

 

5.5 Учителите насърчават децата за придобиване на умения за преценка на собствената им работа и работата на другите деца.

 

 

 

 

 

 

 

 

Искат от децата коментари по собствената им работа и работата на другите деца, както и получават коментари за нея.

 

 

Позволяват на децата да избират и обясняват своите предпочитания за определени техни произведения.

 

 

Насърчават децата да слушат критично по време на дискусии и устни презентации.

 

 

Предварително запознават децата с критериите за оценяване.

 

 

 

Информират децата относно начините за оценяване.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

 

5.6 Учители, индивидуално или в екип, анализират събраната информация, за да оценят и планират следващите стъпки за индивидуалния напредък на всяко дете.

 

 

 

 

 

 

 

 

Включват децата и семействата в проследяване развитието на детето.

 

 

Помагат на децата да постигнат успех чрез интегриране на подходите за успешното представяне на тестове с  обучение в занималнята/ класната стая.

 

 

Разработват писмени планове за децата,  основани на данни от наблюдения и проведени диагностични процедури.

 

 

Поддържат документация за напредъка на детето и планиране на работата му (например, портфолио, поставяне на лични цели, и други събрани данни).

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

5.7 Учителите споделят напредъка на детето с родителите и разработват дългосрочни и краткосрочни цели.

 

 

Определят и акцентират върху силните страни и интереси на всяко дете за да подобрят неговите резултати.

 

 

Разработват и прилагат планове за децата, които имат нужда от допълнителна помощ.

 

 

Използват оценяването за да съберат информация за обучението.

 

 

 

 

 

 

 

 

#6  Професионално развитие

 

Учителите редовно оценяват  и подобряват качеството и ефективността на своята работа и си сътрудничат с колегите, с цел усъвършенстване на програмите и практиката за работа с малките деца и техните семейства.

 

Показател

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

6.1 Учителите непрекъснато  оценяват резултатите от своята работа.

 

 

Установяват силните и слабите страни на обучението и разработват план за подобрение, където е необходимо.

 

 

Оценяват резултатите от своята работа и търсят помощ от разнообразни източници (например, данни от оценяване на деца, колеги, ментори, администратори, родители).

 

 

 

Приветстват и експериментират нови идеи когато планират стратегиите за обучение.

 

 

 

Използват разнообразие от записки за обмисляне на практиката, и по отношение на съдържанието и  проекти, свързани с цялостната учебна работа.

 

 

Провеждат изследвания и/или си сътрудничат със специалисти в областта на образованието.

 

 

Търсят обратна връзка за своята работа от колеги чрез формални и неформални разговори, наблюдения в занималните/ класните стаи и съвместен преглед на работата на децата.

 

 

Следят съвременните изследвания, прилагат наученото на практика по отношение на съдържанието и методиката на обучение

 

 

Показател        

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

 

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

6.2 Учителите използват всички налични средства, за да разберат и оценят всяко дете, което обучават.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализират информацията от родител/дете/, учителски семинари, конференции, родителски срещи и неформални разговори.

 

 

Анализират резултатите от диагностичните процедури и други данни за детето, за да приложат подходяща стратегия за обучение.

 

 

Непрекъснато търсят нова информация за характеристиките на развитието на децата в групата/ класа и оценяват влиянието на ролята на собствената си култура, ценности и предразсъдъци върху него.

 

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

6.3 Учителите признават значението на професионалното израстване и развитие като учащи се през целия живот.

 

 

Участват в групи насочени към усъвършенстване в определена област..

 

 

Участват в семинари, курсове, конференции и други

 

 

Използват библиотека за достъп до материали и идеи за планиране на дейности.

.

 

 

Водят професионален дневник за идеи и преподавателски опит

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите/Какво бихте могли да попитате учителя

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

6.4 Учителите работят в екип, за да допринесат за цялостното качество на обучението.

 

 

Дават и получават подкрепа и обратна връзка един на друг.

 

 

 

 

Уважават индивидуалния принос на всеки член от екипа.

 

 

 

 

Работят ефективно като екип от професионалисти за постигане на обща цел, като планиране на тематична единица или разработване на индивидуален образователен план.

 

 

 

Учителите усъвършенстват своята професионална компетентност и работят за тази на екипа.

 

 

Работят в екипи ( междукултурни; от различни групи/ класове) за планиране на дейности и дискутиране качеството на обучението.

 

 


 

#7 Социално приобщаване

Учителите моделират и насърчават ценности и поведение, които подкрепят правата на човека, социалното приобщаване и създаването на отворени демократични граждански общества, включително защита на правата на малцинствата.

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

7.1      Учителите използват учебни материали и дейности, които отразяват разнообразието, което съществува в техните общности, страната и света. Те насърчават уважение и  ценене на различията в хората включително: пол, раса, етническа принадлежност, родни езици, религия, семейна структура, социо-икономическа група,  възраст, физически и познавателни способности

 

Разработват тематични единици, които са свързани с проблемите на разнообразието.

 

 

Оборудват занималните/ класните стаи с материали, които отразяват разнообразието реалистично и с уважение, като избягват стереотипите.

 

 

Предоставят на всички деца и ученици  равен достъп до средствата и материалите.

 

 

Предоставят на всички деца еднакви възможности да демонстрират своите способности и изразяват своите идеи.

 

 

Осигуряват възможности на децата да взаимодействат свободно и съпричастно с хора с различна лична история.

 

 

Използват всяка ситуация за работа с децата за формиране на позитивно отношение към различията.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

7.2      Учителите затвърдяват уменията на децата за сътрудничество, начин на общуване и критическо мислене чрез възможности за изразяване на различни гледни точки и моделиране уважение към тях.

 

Разработват дейности и се възползват от ситуации, които изискват от децата да мислят за етични проблеми и конфликти от множество гледни точки.

 

 

Намесват се когато деца изключват други деца от техните дейности поради предразсъдъци и стереотипи.

 

 

Създават възможности за децата да се развиват като активни членове на демократични граждански общества чрез игра, творчество, уважение към различните идеи, споделяне, , приспособяване, решаване на проблеми и конфликти, и други умения.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

7.3          Учителите развиват собственото си разбиране за неравенството, което съществува в техните общности, как това неравенство влияе върху образованието, и как да станат защитници на онези, които са жертва на неравенство.

 

Четат и дискутират статии и литература от различни източници, включително такива, написани от хора, които по традиция са изключвани.

 

 

Разглеждат последствията на социалното изключване в тяхната учителска практика.

 

 

Развиват умения на защитници и придобиват знания в областта на социалното приобщаване, човешките права и правата на децата.

 

 

Защитават създаването на учебна среда, която да подкрепя положителните аспекти на разнообразието и приобщаването.

 

 

Подпомагат семействата да се борят за равни права и достъп до качествено образование за техните деца.

 

 

Полагат специални усилия за включване на родители в неравностойно социално положение в образованието на техните деца и да ги ангажират в различни дейности.

 

 

Показател

Какво бихте могли да видите

Примери/Допълнителни бележки за изясняване на наблюдението

7.4          Учителите развиват разбирането на децата  за неравенството, което съществува в техните общности и как да защитават онези, които са жертви на неравенството.

Помагат на децата да разпознават и обръщат внимание на дискриминацията, предразсъдъците и стереотипите когато те се проявят в учебното заведение или общностите.

 

 

Осигуряват възможности на учениците да защитават групи и отделни личности в маргинализирано или  неравностойно социално положение.

 

 


 

Допълнителни въпроси:

 

Моля, отбележете, че може да не се налага да се задават всичките следващи въпроси, в зависимост от това, което се наблюдава. Обаче, може да се наложи да се добавят допълнителни въпроси за да се получи една истинска картина за нещата, които стават в класната стая. Моля, запишете всички допълнително зададени въпроси.

 

Как стимулирате взаимодействието между децата с различни умения и способности?

 

 

 

 

 

Можете ли да ми дадете пример за начина по който преобразувате дейност за да включите дете с различни способности в сравнение с мнозинството от децата?

 

 

 

Как събирате информация за различните култури и обичаи на децата във вашата класна стая?

 

 

 

Можете ли да ми дадете пример за начина по който включвате някои от тези култури/традиции в учебната среда на класа?

 

 

 

Аз забелязах _____(например, табло за съобщения с бюлетин на него, и т.н.).

 

Какви други неща правите за да насърчите включването на семейството в работата на класа? Има ли начини, по които насърчавате родителите да подпомагат образованието извън класната стая?

 

 

 

Днес наблюдавах ________ какви други дейности извършвате с децата?

 

 

 

Как избирате теми за учене на децата?

 

 

 

Можете ли да ми кажете какво става когато децата се запишат за пръв път на училище:

 

Какво ще стане когато децата дойдат на училище за пръв път?

 

Как и кога ще се установят правилата и практиките?

 

Как ще се включат семействата?

 

Как ще се празнуват специалните поводи и празници?

 

Кои важни моменти на развитието ще бъдат постигнати?